Faunabeheerplan

Wat is een faunabeheerplan?

Het opstellen, actualiseren en evalueren van faunabeheerplannen behoort tot de belangrijkste taken van een faunabeheereenheid. Maar wat is een faunabeheerplan precies? Een faunabeheerplan is een soort handboek waarin het beheer van in het wild levende beschermde diersoorten, de bestrijding van schadeveroorzakende diersoorten of diergroepen en regels voor de jacht op diersoorten beschreven staat. Het faunabeheerplan bevat dus richtlijnen voor de handelingen die in het kader van beheer, schadebestrijding of de jacht uitgevoerd mogen worden en beschrijft welke personen deze handelingen mogen verrichten.

Inhoud van het faunabeheerplan

Inhoud faunabeheerplan

In een faunabeheerplan komen de volgende onderwerpen per diersoort of diergroep aan de orde: wat de huidige wildstand van een diersoort binnen de provincie of een bepaald gebied is, welke populatie-ontwikkelingen er zijn en of en zo ja, welke vormen van schade en/of overlast deze diersoort veroorzaakt.

Vervolgens worden er doelen gesteld voor de toekomst, bijvoorbeeld: doelen ter verbetering van de wildstand of de biotoop (leefomgeving) van het dier, doelen om schade te voorkomen of te beperken of doelen om in het wild levende diersoorten te bestrijden of te beheren.

Alle handelingen die met populatiebeheer, schadebestrijding en jacht te maken hebben, worden door de FBE op elkaar afgestemd. Dit zorgt ervoor dat een goede wildstand van de betrokken diersoorten gewaarborgd blijft.

Waar moet een faunabeheerplan aan voldoen?

Een nieuw faunabeheerplan moet uiteraard voldoen aan de eisen van de Wet natuurbescherming en moet passen binnen het beleid van de provincie. Daarnaast dient per diersoort rekening te worden gehouden met verschillende doelen en belangen, zoals: maatschappelijke belangen (verkeersveiligheid, luchtveiligheid, bescherming van eigendommen), de rechten van grondgebruikers en bedrijven en de specifieke rechten van jagers.

Om hierin juiste afwegingen te kunnen maken, neemt het bestuur kennis van beschikbare relevante informatie (o.a. literatuur over diergedrag, (trend)telgegevens, gegevens uit het FRS- en
SRS-systeem, schadegegevens van BIJ12 en meldingen van particulieren) en laat het bestuur zich adviseren door de provincie, de verschillende achterbannen van de bestuursleden, wildbeheereenheden, kennisorganisaties etc.

Bibliotheek

Ga naar onze bibliotheek voor de actuele faunabeheerplannen van FBE Fryslân.

Goedkeuring en vaststelling van het faunabeheerplan

Goedkeuring faunabeheerplan

Zodra de FBE de laatste hand aan het faunabeheerplan heeft gelegd, dient het plan door het bestuur van de FBE vastgesteld te worden.

Na akkoord van het FBE-bestuur wordt het plan door Gedeputeerde Staten getoetst op volledigheid en uitvoerbaarheid. Als dit akkoord is, wordt het plan goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Daarna is Provinciale Staten aan zet. Op basis van het goedgekeurde faunabeheerplan stelt Provinciale Staten het faunabeleid en de natuurverordening voor de provincie vast.

Hierna kan er een begin gemaakt worden met de planmatige uitvoering van het faunabeheerplan door WBE’s, jagers, overige uitvoerders en terreinbeherende organanisaties (TBO’s).

Vervolgstappen

Aan de hand van het faunabeheerplan verleent Gedeputeerde Staten ontheffingen, provinciale vrijstellingen en opdrachten. In de ontheffingen en opdrachten worden voorwaarden beschreven voor het bestrijden of beheren van diersoorten.

De FBE informeert belanghebbenden over de voorwaarden die van toepassing zijn en geeft machtigingen af aan grondgebruikers en jachthouders.

Afhankelijk van het soort machtiging krijgt de grondgebruiker of jachthouder toestemming om schade te bestrijden en/of in het wild levende diersoorten te beheren.

Evaluatie faunabeheerplan

Een faunabeheerplan wordt goedgekeurd voor een periode van maximaal zes jaar. Jaarlijks brengt de FBE een jaarverslag uit. Met het jaarverslag wordt Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de uitvoering van het faunabeheerplan in het afgelopen jaar.

Na zes jaar wordt het faunabeheerplan voor de diersoort/diergroep geëvalueerd. Dan wordt bekeken of de maatregelen die volgens het faunabeheerplan uitgevoerd zijn effect hebben gehad en of de gestelde doelen behaald zijn.

De evaluatie kan aanleiding geven tot het verlengen van een faunabeheerplan, het opstellen van een nieuw faunabeheerplan of eventueel tot het intrekken van een faunabeheerplan.

Wij staan voor de uitvoering van het faunabeleid van de provincie Fryslân