Machtigingen

Verschillende soorten machtigingen

Om gebruik te mogen maken van een door de provincie uitgegeven ontheffing, moeten personen (jagers of overige uitvoerders) gemachtigd worden door de FBE of WBE. Er zijn verschillende soorten machtigingen.

Algemene machtiging

Een algemene machtiging is bedoeld voor populatiebeheer op jachtveldniveau, bijvoorbeeld vos met kunstlicht. Algemene machtigingen worden meestal door de FBE verstrekt aan WBE’s en worden daarna door de WBE doorgeschoven naar een jachtaktehouder. Machtigingen zijn in principe beschikbaar voor alle jachtvelden binnen een WBE en worden gebruikt voor schadedossiers, bijvoorbeeld ter bestrijding van ganzen.

Perceelsgebonden machtiging

Een perceelsgebonden machtiging is bedoeld voor het bestrijden of voorkomen van schade aan specifieke gewassen of een specifiek belang. Bijvoorbeeld: konijnen in de fruitteelt of konijnen die graafschade aan dijklichamen veroorzaken. Perceelsgebonden machtigingen worden door de FBE rechtstreeks verstrekt aan grondgebruikers of jachtaktehouders. Deze machtiging is in principe beschikbaar voor alle grondgebruikers/jachtaktehouders die aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Gebiedsgebonden machtiging

Een gebiedsgebonden machtiging geldt voor bepaalde ‘probleemgebieden’ die door de FBE aangewezen worden. Om te weten om welk probleemgebied het gaat, wordt het gebied op een kaart gemarkeerd. Deze gebieden komen vaak niet overeen met een jachtveld of met de gehele omvang van de WBE, maar zijn aangewezen om daar ontstane problemen op te lossen. Een gebiedsgebonden machtiging wordt rechtstreeks door de FBE aan een selecte groep jachthouders in het gebied verstrekt.

Grofwildmachtiging

Een grofwildmachtiging heeft betrekking op het populatiebeheer van grote hoefdieren, zoals: reeën, damherten en wildzwijn. Grote hoefdieren dienen in het FRS afgemeld te worden aan de hand van door de FBE verstrekte unieke nummers en bijbehorende wildmerken. De WBE coördineert de uitgifte van grofwildmachtigingen aan jachtaktehouders.

Registratieplicht machtiging FRS

Een gemachtigde jachtaktehouder heeft een registratieplicht. Dit houdt in dat de jager en/of uitvoerder de ontheffing pas mag gebruiken als de machtiging in het FRS geactiveerd is. Hiervoor dient de jager/uitvoerder in te loggen in het FRS en de machtiging te activeren. Wordt de machtiging een tijdje niet gebruikt, dan dient de machtiging in het FRS op inactief gezet te worden.

Daarnaast is de jager/uitvoerder verplicht om het gebruik van de machtiging in het FRS te registreren. Het gebruik van de machtiging dient binnen 28 dagen na het activeren van de machtiging geregistreerd te zijn. Gebeurt dit niet, dan ontvangt de uitvoerder via het FRS een reminder dat de machtiging aflopend is geworden en niet meer geldig is. De gemachtigde heeft dan nog 7 dagen de tijd om het gebruik van de machtiging alsnog te registreren. Na registratie wordt de machtiging automatisch weer actief. Reageert de jager/uitvoerder niet op de reminder, dan wordt de machtiging na 35 dagen automatisch geschorst. De machtiging is dan niet meer geldig. Dit kan alleen nog ongedaan gemaakt worden door een verzoek tot ontschorsen bij FBE Fryslân in te dienen. Na het ontschorsen kan het gebruik van de machtiging alsnog geregistreerd worden in het FRS.

Voorkom dat een machtiging afloopt of geschorst wordt

De registratieplicht geldt alleen voor actieve meldingen. Als een uitvoerder een machtiging langere tijd niet gebruikt, kan de uitvoerder de machtiging in het FRS op inactief zetten. De registratieperiode loopt dan niet door en gaat pas weer in als de machtiging geactiveerd wordt.

Let op: zonder geactiveerde machtiging mag de uitvoerder geen beheermaatregelen uitvoeren!