Wildbeheereenheden

Wat is een wildbeheereenheid?

Een wildbeheereenheid (WBE) is een lokale jagersvereniging, bestaande uit jagers met een jachtakte en een gekozen bestuur. In Nederland zijn 285 WBE’s actief. Elke WBE betreft een zelfstandige vereniging en heeft een bepaald werkgebied met verschillende jachtvelden. WBE’s liggen binnen provinciale grenzen en overlappen elkaar niet.

Een jager dient lid te zijn van de WBE waarin zijn jachtveld ligt. Een jachtveld kan slechts in één WBE liggen. Als een jager meerdere aangrenzende jachtvelden heeft in verschillende WBE’s die wel allemaal binnen het werkgebied van één FBE vallen, dan wordt er gekeken naar het gezamenlijke oppervlak van de jachtvelden. De jager moet in dat geval wel lid zijn van alle WBE’s waarin één of meer van zijn jachtvelden liggen. 

De WBE’s en faunabeheerplannen

WBE’s geven uitvoering aan door de FBE vastgestelde en door de provincie goedgekeurde faunabeheerplannen. De WBE wijst hiervoor jagers aan of de WBE of FBE machtigt jagers hiervoor. Volgens de richtlijnen in het faunabeheerplan mag een jager handelingen verrichten ter bevordering van het duurzaam beheer van populaties in het wild levende dieren, de bestrijding van schade en overlast door diersoorten en de jacht in samenwerking met of op verzoek van grondgebruikers of terreinbeheerders.

Maar jagers doen meer, o.a. toezicht houden in hun jachtveld, monitoren van verschillende populaties, optreden bij het onnodig lijden van dieren en deelnemen aan de jaarlijkse tellingen van diersoorten.

Door de expertise van verschillende jagers te bundelen, beschikt een WBE over uitgebreide gebiedskennis en weten zij precies waar in de WBE biotoopverbetering noodzakelijk is en hoe dit gerealiseerd kan worden. Een WBE werkt hier o.a. aan door bos, akkerranden en singels aan te leggen.

Daarnaast zijn WBE´s onder meer verantwoordelijk voor het lokale wildbeheerplan, geven ze voorlichting over de jacht en organiseren ze natuurwerkdagen en tellingen.

Een vrijwillige inzet

WBE’s en de daarin verenigde jagers zetten zich vrijwillig in voor de Nederlandse natuur en investeren daar veel tijd in. Als de inspanningen van WBE´s en hun leden uitgevoerd zouden worden door betaalde krachten, dan zou het de staat jaarlijks veel geld kosten om op deze schaal invulling te geven aan het faunabeheer in Nederland.

Overzicht WBE’s in Friesland

In provincie Friesland zijn momenteel 27 wildbeheereenheden actief. De verschillende WBE’s in Friesland zijn zichtbaar op het onderstaande kaartje. Door met de muis op een WBE in het kaartje te klikken, wordt u doorgeleid naar de website van de desbetreffende WBE (indien beschikbaar).

Het bebouwde gebied van Heerenveen, Lemmer en Leeuwarden is niet bij een wildbeheereenheid ingedeeld. Vliegbasis Leeuwarden vormt een afzonderlijke WBE, maar FBE Fryslân heeft de gegevens van deze WBE niet in beheer.

Informatieuitwisseling tussen FBE en WBE’s

In verband met de uitvoering van de faunabeheerplannen is goede communicatie tussen FBE Fryslân en de WBE’s belangrijk. Daartoe wisselen de FBE en de WBE’s praktische informatie met elkaar uit:

  • De FBE voorziet WBE’s, zowel schriftelijk als tijdens WBE-ledenvergaderingen en informatiedagen, van informatie over onderwerpen die voor WBE’s c.q. jagers van belang is.
  • Ideeën ter verbetering van het faunabeheer en de communicatie naar jachthouders wordt afgestemd tussen de FBE en de WBE’s.
  • WBE’s delen hun kennis met betrekking tot hun WBE (werkgebied) met de FBE. Deze waardevolle achtergrondinformatie wordt door de FBE meegenomen bij het opstellen van faunabeheerplannen en overige publicaties.