Wij zijn FBE Fryslân

FBE Fryslân is een door Provincie Fryslân erkend samenwerkingsverband, bestaande uit vertegenwoordigers namens terreinbeherende organisaties, verenigingen van agrariërs, verenigingen van jachtaktehouders, Het Friesch Grondbezit en BoerenNatuur Fryslân. Deze afgevaardigden vormen samen met een onafhankelijke voorzitter het bestuur van FBE Fryslân. FBE Fryslân is een onafhankelijke stichting en streeft naar een efficiënte en planmatige uitvoering van het faunabeheer in Friesland.

fbe friesland logo

Samenstelling bestuur FBE Fryslân

De volgende leden hebben zitting in het bestuur van FBE Fryslân:

 • C. (Tineke) Schokker-Strampel
  onafhankelijk voorzitter
 • D. (Dirk) Rota
  namens terreinbeherende organisaties
 • H.H. (Henk) de Bruin
  namens verenigingen van jachtaktehouders
 • P.T. (Philip) Kramer
  namens verenigingen van agrariërs
 • R. (Reinhart) van Norel
  namens Het Friesch Grondbezit
 • H. (Hans) Kroodsma
  namens BoerenNatuur Fryslân

Het bestuur wordt ondersteund door:

 • P. (Peter) de Vries
  secretaris
 • F. (Robbert) de Vries
  contactpersoon projecten
 • M. (Miranda) Lammerts
  ondersteuning secretariaat en redactie website

Wat doet FBE Fryslân?

FBE Fryslân houdt zich voor de gehele provincie Friesland bezig met het monitoren van de omvang van in het wild levende inheemse dierpopulaties en met het beheersen van schade en overlast die wordt aangericht door diersoorten. Dit kan schade zijn aan landbouwgewassen, aan andere faunasoorten – waaronder vee -, aan bossen of aan bedrijfsmatige visserij en wateren. Bij overlast valt te denken aan geluids- en stankoverlast of aan verkeersongevallen en bijna-aanrijdingen.

In faunabeheerplannen legt FBE Fryslân per diersoort of diergroep richtlijnen voor faunabeheer, schadebestrijding en de jacht vast. Daarnaast heeft FBE Fryslân een ondersteunende, adviserende en coördinerende rol bij de uitvoering van het faunabeheer dat in de faunabeheerplannen beschreven staat.

De werkzaamheden die FBE Fryslân o.a. verricht:

 • monitoren van de wildstand van in het wild levende diersoorten en populaties;
 • coördineren van de jaarlijkse diersoortentellingen;
 • in beeld brengen van de door diersoorten en populaties veroorzaakte schade en overlast;
 • onderzoeken van dilemma’s waarbij (beschermde) diersoorten betrokken zijn;
 • opstellen van faunabeheerplannen per diersoort of groep dieren;
 • informeren, adviseren en ondersteunen van beheerders, grondgebruikers, jagers, burgers, overheidsinstanties en overige belanghebbenden met betrekking tot faunabeheer en de bestrijding van faunaschade;
 • machtigen van wildbeheereenheden en jachtaktehouders voor het beheren van de wildstand;
 • machtigen van grondgebruikers voor het bestrijden van faunaschade;
 • erop toezien dat het faunabeheer volgens de vastgestelde faunabeheerplannen wordt uitgevoerd;
 • periodiek evalueren en actualiseren van de faunabeheerplannen.

Deze werkzaamheden verrichten wij niet:

Ter verduidelijking van de scheidslijnen binnen het faunabeheer, geven wij hieronder aan welke taken niet tot het takenpakket van FBE Fryslân behoren.

 • FBE Fryslân houdt zich niet bezig met het maken van faunabeleid. Dit is voorbehouden aan Provincie Fryslân. Meer weten over het natuurbeleid in de provincie Fryslân, neem dan een kijkje op de website van Provincie Fryslân.
 • FBE Fryslân handelt geen schades af. Bedrijfsmatige schade (faunaschade) dient door grondgebruikers gemeld te worden via het SRS. De afhandeling van schademeldingen en het aanvragen van een tegemoetkoming verloopt via MijnFaunazaken, het online portaal van BIJ 12. Op de website van BIJ12 lees je hier meer over. 
 • FBE Fryslân betaalt geen tegemoetkomingen uit. De grondgebruiker regelt de tegemoetkomingsaanvraag via MijnFaunazaken, het online portaal van BIJ12. Als de aanvraag van de grondgebruiker aan alle voorwaarden voldoet, schakelt BIJ12 een onafhankelijk taxatiebureau in om de schade te beoordelen. Aan de hand van het taxatierapport en de door de grondgebruiker aangeleverde informatie neemt BIJ12 een besluit over de tegemoetkomingsaanvraag. Bij een positief besluit wordt de tegemoetkoming door BIJ12 aan de grondgebruiker uitgekeerd.

Actuele zaken

FBE Fryslân werkt momenteel hard aan het verkrijgen van meer data ter onderbouwing van vrijstellingen, ontheffingen, opdrachten en faunabeheerplannen. Dit kunnen we niet alleen. Een goede registratie van gegevens in het SRS en het FRS blijft essentieel. Nieuw is dat particulieren tegenwoordig ook bij FBE Fryslân terechtkunnen voor het melden van schade en overlast door diersoorten. Wij verzamelen alle data en zorgen voor de uitwerking van alle gegevens. Daarbij zetten we actief in op het verkrijgen van meer en meer nauwkeurige data, op de weergave van data op kaartmateriaal, op snellere informatieverwerking en op het optimaliseren van de tellingen.

 

April

 

Zaterdag 6 april 2024 Voorjaarstellingen 2024 provincie Fryslân
(Steekproef- en oppervlaktedekkende telling)
Dinsdag 16 april 2024 Bestuursvergadering FBE Fryslân

 

 

Mei

 

Donderdag 16 mei 2024
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Reeënevaluatie FBE Fryslân
Locatie: De 2 Gemeenten, Grousterdyk 1 te Jirnsum

 

Juni

 

 Dinsdag 18 juni 2024 Bestuursvergadering FBE Fryslân

 

Agenda

April

Zaterdag 6 april 2024
Voorjaarstellingen 2024 provincie Fryslân
(Steekproef- en oppervlaktedekkende telling)

Dinsdag 16 april 2024
Bestuursvergadering FBE Fryslân

Mei

Donderdag 16 mei 2024
Reeënevaluatie FBE Fryslân
Locatie: De 2 Gemeenten, Grousterdyk 1 te Jirnsum
Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Juni

Dinsdag 18 juni 2024
Bestuursvergadering FBE Fryslân