Jacht

Twee redenen om te jagen

In Nederland wordt om twee redenen op dieren gejaagd, namelijk:

  1. benutting oftewel de jacht zoals we die allemaal kennen;
  2. schadebestrijding oftewel bejaagacties om schade die door wilde dieren veroorzaakt wordt te bestrijden.

Met de jacht wordt in Nederland het bejagen van diersoorten bedoeld die door de Minister van Natuur en Stikstof zijn aangewezen. De jacht op deze diersoorten mag alleen tijdens het jachtseizoen onder voorwaarden plaatsvinden, zoals vastgelegd is in paragraaf 3.5 van de Wet natuurbescherming.

Diersoorten die bejaagd mogen worden

De diersoorten die tijdens het jachtseizoen 2023-2024 bejaagd mogen worden, zijn in het onderstaande overzicht weergegeven.

Soort Geslacht Periode Tijd
Fazant Haan
Hen
15 okt – 31 jan
15 okt – 31 dec
Zonsopgang – zonsondergang
Haas 15 okt – 31 dec Zonsopgang – zonsondergang
Houtduif 15 okt – 31 jan Zonsopgang – zonsondergang
Wilde eend 15 aug – 31 jan Halfuur voor zonsopgang –
halfuur na zonsondergang

Voor het jachtseizoen 2023-2024 is de jacht op konijn in heel Nederland niet geopend en om die reden niet toegestaan. In Groningen, Limburg en Utrecht mag er ook niet op haas gejaagd worden.

De jacht is tevens gesloten op: zondagen, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en Hemelvaartsdag.

Veelgestelde vragen

Wat is nodig om te mogen jagen?

Om met een geweer te mogen jagen, dient een jager een door de overheid erkende en verplichte opleiding te hebben gedaan, een geldige jachtakte te hebben, te beschikken over een bejaagbaar veld (jachtveld) en lid te zijn van de WBE(‘s) waarin zijn jachtveld(en) ligt/liggen.

Hoe komt een jager aan een bejaagbaar veld?

Normaal gesproken is het recht om te mogen jagen verbonden aan het eigendom van de grond. De eigenaar van de grond mag op zijn eigen terrein jagen. Als de eigenaar zelf geen gebruik wil maken van zijn recht om te jagen, dan kan hij zijn jachtrecht aan anderen overdragen, bijvoorbeeld aan een (erf)pachter, vruchtgebruiker of aan een jager of jachtcombinatie, bestaande uit meerdere jagers. Het is ook mogelijk dat de (erf)pachter of vruchtgebruiker van de grond het jachtrecht, met toestemming van de eigenaar van de grond, verhuurt aan een jager of jachtcombinatie.

Is er controle op de jacht?

De jagers is Nederland handelen volgens een gedragscode, waar in de wet naar verwezen wordt. Weidelijk jagen betreft het duurzaam benutten van natuurlijke overschotten met respect voor het wild. De hiermee gepaard gaande weidelijkheidsregels hebben betrekking op een fatsoenlijke en respectvolle omgang met het landschap in het algemeen en in het wild levende dieren in het bijzonder, maar geldt ook voor de mensen waarmee jagers in contact komen. Een jager legt verantwoording af voor zijn handelen door telgegevens en afschotcijfers in het FRS te registreren.

Meer weten?

Meer weten over de jacht in Nederland? Neem dan een kijkje op de websites van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG).

Het Fauna Registratie Systeem (FRS)

Het FRS (Fauna Registratie Systeem) is een landelijk registratiesysteem voor faunabeheereenheden, wildbeheereenheden, jagers en overige uitvoerders in het faunabeheer. In het kort komt het erop neer dat faunabeheereenheden het FRS gebruiken voor vergunningverlening en voor het coördineren, rapporteren en monitoren van het faunabeheer en dat WBE’s, jagers en overige uitvoerders het FRS gebruiken voor het registreren van levende, gedode, doodgevonden en doodgereden inheemse diersoorten.

Functie FRS

  • In het FRS worden gegevens geregistreerd die van belang zijn om het faunabeheer, dat vastgelegd is in het faunabeheerplan, te kunnen evalueren. Deze gegevens worden niet alleen gebruikt als verantwoording achteraf van eerder vastgestelde vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten, maar ook als onderbouwing voor voortzetting, intrekking of wijziging daarvan in de toekomst.
  • Het FRS biedt tools om het faunabeheer conform de wet uit te voeren. Via het FRS kunnen machtigingen aangevraagd en uitgegeven worden om beschermde dieren te mogen vangen, verontrusten en doden of om hun nesten of holen te verstoren ter bestrijding van (verwachte) schade of overlast, soms ook in het kader van populatiebeheer of juist om dierenleed te voorkomen.
  • FBE Fryslân stelt in het FRS telprotocollen en een daaraan gekoppelde registratiemogelijkheid voor diverse tellingen ter beschikking.

Gebruikersrollen

Het FRS kent veel verschillende soorten gebruikers die allemaal hun eigen rechten, plichten en wensen hebben. De rol van de gebruiker bepaalt waar diegene in het FRS precies toegang toe heeft en wat de gebruiker met die gegevens kan doen. Een persoon kan meerdere rollen hebben.

Alle jagers en/of uitvoerders hebben met de inloggegevens voor het FRS ook toegang tot het SRS als zij namens één of meerdere grondgebruikers (verwachte) schade of overlast willen bestrijden. In dat geval dienen zij een digitale koppeling met de desbetreffende grondgebruiker(s) aan te gaan en te beschikken over een perceelgebonden machtiging.

FRS-Mobiel

Het FRS is ook te gebruiken via een mobiele telefoon of tablet. Dit betreft geen app, maar een mobiele website van het FRS dat platformonafhankelijk werkt, zodat deze op Android, IPhone of in een Windows-omgeving te gebruiken is. Voor het gebruik van deze mobiele website is wel een gps-antenne en internet nodig.

Hoe werkt FRS-Mobiel?

Via een internetbrowser als Safari of Chrome gaat u naar: mobiel.faunaregistratie.nl. Voor het inloggen gebruikt u dezelfde FRS-gebruikersgegevens waarmee u ook bij het FRS inlogt via uw pc. Via de mobiele website van het FRS kan men afschot registreren, doodgevonden dieren melden en verjaagacties melden waarbij geen dieren gedood zijn in het kader van schadebestrijding voor één of meerdere grondgebruikers. FRS-Mobiel biedt een aantal voordelen ten opzichte van het gebruik van het FRS via een reguliere pc:

  • FRS-Mobiel herkent de locatie van de gebruiker in het veld, waardoor afschot en doodgevonden dieren eenvoudig gemeld kunnen worden.
  • Bij grofwild kunnen de wildmerknummers ingevoerd worden en bij alle meldingen kunnen meerdere foto’s geüpload worden.
  • FRS-Mobiel wijst afschot automatisch toe aan de juiste wettelijke grondslag (bijvoorbeeld jacht, landelijke en provinciale vrijstellingen, perceelgebonden machtiging etc.).

Gegevens die via de mobiele website ingevoerd zijn, zijn tevens per direct terug te vinden in het FRS op de pc. Er is een specifieke handleiding voor het gebruik van FRS-Mobiel beschikbaar in onze bibliotheek.

Bibliotheek

Klik hier om naar de handleidingen in onze bibliotheek te gaan.