Te treffen maatregelen bij schade en overlast

Is schadebestrijding toegestaan?

Ja, de nijlgans is een (invasieve) exoot en geniet daardoor geen bescherming van de Nederlandse wet. Dit betekent dat een nijlgans onder voorwaarden verontrust, gevangen en gedood mag worden.

Het aantal ganzen is periodiek en in grote delen van Fryslân bijzonder hoog. Om die reden wordt er doorlopend gewerkt aan ganzenbeleid dat werkbaar is voor alle belanghebbenden. Het huidige ganzenbeleid van Provincie Fryslân is verwoord in de beleidsnotitie ‘Gans in Balans’ en in de uitvoeringsnotitie ‘De Fryske Guozzenaanpak’. Voor de nijlgans zijn de specifieke voorwaarden benoemd in een opdracht.

Preventieve maatregelen

Grondgebruikers kunnen ter voorkoming of ter vermindering van schade op hun percelen eerst preventieve, niet-dodelijke maatregelen treffen. In de Faunaschade Preventiekit voor ganzen van BIJ12 worden preventieve maatregelen voor ganzen genoemd die afzonderlijk of gezamenlijk ingezet kunnen worden om schade en overlast te voorkomen of te beperken. Hierbij valt te denken aan visuele en akoestische maatregelen in de vorm van vogelverschrikkers, vlaggen, flitsmolens en knalapparaten, aan verjagende maatregelen door honden en roofvogels in te zetten en aan maatregelen ter afscherming, zoals spandraden boven het gewas. Het treffen van preventieve maatregelen is voor de nijlgans niet verplicht. De opdracht geeft, ook zonder de inzet van preventieve maatregelen, toestemming om nijlganzen te doden met een geweer.

Opdracht

Voorwaarden opdracht*

  • De stand van de nijlgans mag het gehele jaar van zonsopkomst tot zonsondergang beperkt worden ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen en ter voorkoming van schade aan fauna.
  • Als de grondgebruiker zelf geen jachtakte heeft, dient afschot van nijlganzen uitbesteed te worden aan een jager of een andere uitvoerder. Alle jagers in Friesland mogen de stand van de nijlgans beperken op gronden waarvan zij jachthouder zijn.

Legselbeperking/nestbehandeling

In het voorjaar (vanaf 1 maart) is het toegestaan om de eieren van de nijlgans te behandelen (het rapen van eieren of het “onklaar” maken van de eieren door ze te schudden, een gaatje in de eieren te prikken of door de eieren in te smeren met een plantaardige olie). 

Aanvraag tegemoetkoming

Als er ondanks preventieve maatregelen toch bedrijfsmatige schade van enige omvang door nijlganzen optreedt, dan kunt u een tegemoetkoming in de schade aanvragen. Raadpleeg het stappenplan op de pagina Schadebestrijding om te bepalen of een tegemoetkomingsaanvraag loont en hoe u dit kunt regelen.

 

* De originele documenten in onze bibliotheek (faunabeheerplannen, vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten) zijn te allen tijde leidend ten opzichte van de informatie op deze pagina en dienen voorafgaand aan het gebruik ervan geraadpleegd te worden. 

Is afschot van nijlganzen toegestaan?

Ja, de nijlgans is een (invasieve) exoot en geniet daardoor geen bescherming van de Nederlandse wet. Dit betekent dat de nijlgans onder voorwaarden verontrust, gevangen en gedood mag worden.

Het aantal ganzen is periodiek en in grote delen van Fryslân bijzonder hoog. Om die reden wordt er doorlopend gewerkt aan ganzenbeleid dat werkbaar is voor alle belanghebbenden. Het huidige ganzenbeleid van Provincie Fryslân is verwoord in de beleidsnotitie ‘Gans in Balans’ en in de uitvoeringsnotitie ‘De Fryske Guozzenaanpak’. Voor het afschot van nijlganzen is in Fryslân een opdracht beschikbaar.

Opdracht

Voorwaarden opdracht*

  • De nijlgans mag het gehele jaar van zonsopkomst tot zonsondergang bestreden worden ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen en ter voorkoming van schade aan fauna.
  • Alle jagers in Fryslân mogen de stand van de nijlgans beperken op gronden waarvan zij jachthouder zijn.
  • Een jachthouder kan de uitvoering van handelingen ten aanzien van de nijlgans door middel van een schriftelijke machtiging overdragen aan een andere jachtaktehouder.
  • Afschot van nijlganzen dient geregistreerd te worden in het FRS-systeem.

Legselbeperking/nestbehandeling

Vanaf 1 maart is het toegestaan om eieren van de nijlgans te behandelen (het rapen van eieren of het “onklaar” maken van de eieren door ze te schudden, een gaatje in de eieren te prikken of door de eieren in te smeren met een plantaardige olie).

 

* De originele documenten in onze bibliotheek (faunabeheerplannen, vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten) zijn te allen tijde leidend ten opzichte van de informatie op deze pagina en dienen voorafgaand aan het gebruik ervan geraadpleegd te worden.