Te treffen maatregelen bij schade en overlast

Tips bij schade en overlast door steenmarters

 • Steenmarters kunnen door gaten ter grootte van 4 cm. Maak uw woning en overige bebouwing op uw erf ontoegankelijk voor steenmarters door eventuele gaten en kieren te dichten met roosters en door eventueel anti-klimstrips of borstels te plaatsen.
 • Beschikt u over een garage die afgesloten kan worden? Zet uw auto dan zoveel mogelijk in een afgesloten garage. Dit voorkomt dat de steenmarter schade aan de rubberen onderdelen van uw auto kan toebrengen. Nog een paar dingen waar steenmarters niet van houden: leg gaas of een anti-martermat op de grond onder de motorruimte, plaats hondenharen onder de motorkap, gebruik speciale marterwerende geurstoffen of leg eens een toiletblokje onder uw auto.
 • Zorg dat het gaas van uw dierenverblijven overal goed dicht is.
 • Sluit erfdieren, zoals konijnen, kippen en siervogels, ’s nachts op in een nachthok.
 • Houd er rekening mee dat u geen steenmarters aantrekt door het voeren van tuinvogels of andere erfdieren. Steenmarters lusten ook graag brood.
 • Naast de hierboven genoemde roosters, anti-klimstrips, borstels, anti-martermatten en werende geurstoffen zijn er voor de particuliere markt meer middelen verkrijgbaar voor het weren en verjagen van steenmarters, o.a. ultrasone dierenverjagers en sprinklerapparatuur met bewegingsmelders.

Meldpunt doodgevonden dieren en schade en overlast

Heeft u een dode steenmarter gevonden of ondervindt u schade en/of overlast van steenmarters? Meld dit dan bij FBE Fryslân!

Formulier meld een dood dier

Formulier meld schade of overlast

Is schadebestrijding toegestaan?

Steenmarters zijn beschermd en mogen derhalve niet zomaar verjaagd of gedood worden. Binnen een aantal weidevogelgebieden in de provincie Fryslân is het, in het belang van weidevogels, onder de Ontheffing steenmarter 2022-2026 wel toegestaan om steenmarters te vangen en te doden.

Preventieve maatregelen

Ter voorkoming of vermindering van schade door steenmarters kunnen grondgebruikers preventieve maatregelen treffen. In de Faunaschade Preventiekit voor marterachtigen van BIJ12 worden preventieve maatregelen genoemd die afzonderlijk of gezamenlijk ingezet kunnen worden om schade te voorkomen of te beperken. 

Ontheffing steenmarters weidevogelgebied

Provincie Fryslân heeft een ontheffing verleend voor het vangen en doden van steenmarters ter bescherming van weidevogelnesten en -jongen in een aantal weidevogelgebieden. Door het verlagen van de druk van predatoren, zoals de steenmarter, wordt het nestsucces en de kans op overleving van jonge weidevogels verbeterd.

Voorwaarden ontheffing steenmarter 2022-2026*

 • Steenmarters mogen in de periode van 1 december t/m 30 juni het jaar daarop opzettelijk gevangen en/of gedood worden door daarvoor gemachtigde jagers en/of uitvoerders.
 • De ontheffing geldt voor de jaren 2022 t/m 2026. De einddatum is 30 juni 2026.
 • Voor het vangen van steenmarters mogen zowel binnen als buiten gebouwen en zowel binnen als buiten de bebouwde kom kastvallen gebruikt worden. Vangkooien, vangnetten of vangstokken mogen alleen gebruikt worden onder toezicht van een ecologisch begeleider.
 • Voor het doden van steenmarters mogen jagers/uitvoerders gedurende het gehele etmaal een kogel- en/of luchtdrukgeweer gebruiken. Een geweer mag uitsluitend buiten de bebouwde kom en buiten onmiddellijk aan de bebouwde kom grenzende terreinen worden toegepast.
 • De ontheffing geldt uitsluitend in de weidevogelgebieden die aangegeven zijn op de kaarten (bijlage 4 van de ontheffing). In afwachting van een rechterlijke uitspraak geldt een maximum van 200 te doden steenmarters voor al deze gebieden gezamenlijk per aansluitende periode van 1 december t/m 30 juni. 
 • De grondgebruiker(s) van de percelen waarop steenmarters worden bestreden, dienen de door FBE Fryslân gemachtigde jager/uitvoerder toestemming te verlenen.

Voor meer achtergrondinformatie over het vangen en doden van steenmarters in weidevogelgebieden verwijzen wij naar het Faunabeheerplan Predatie 2022-2026 en de Ontheffing steenmarter 2022-2026*.

Aanvraag tegemoetkoming

BIJ12 keert geen vergoedingen uit bij schade veroorzaakt door de steenmarter. Steenmarters veroorzaken voornamelijk particuliere schade en overlast. Het is niet erg waarschijnlijk dat een steenmarter faunaschade van enige omvang veroorzaakt (artikel 6.1, eerste lid onder a en b, van de Wet natuurbescherming). 

* De originele documenten in onze bibliotheek (faunabeheerplannen, vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten) zijn te allen tijde leidend ten opzichte van de informatie op deze pagina en dienen voorafgaand aan het gebruik ervan geraadpleegd te worden. 

Is afschot van steenmarters toegestaan?

Steenmarters zijn beschermd en mogen derhalve niet zomaar verjaagd of gedood worden. Binnen een aantal weidevogelgebieden in de provincie Fryslân is het, in het belang van weidevogels, onder de Ontheffing steenmarter 2022-2026 wel toegestaan om steenmarters te vangen en te doden.

Ontheffing steenmarters weidevogelgebied

Provincie Fryslân heeft een ontheffing verleend voor het vangen en doden van steenmarters ter bescherming van weidevogelnesten en -jongen in een aantal weidevogelgebieden. Bewezen is dat het verlagen van de druk van predatoren, zoals de steenmarter, ervoor zorgt dat het nestsucces en de kans op overleving van jonge weidevogels verbetert.

Voorwaarden ontheffing steenmarter 2022-2026*

 • Steenmarters mogen in de periode van 1 december t/m 30 juni het jaar daarop opzettelijk gevangen en/of gedood worden door daarvoor gemachtigde jagers en/of uitvoerders.
  • De ontheffing geldt voor de jaren 2022 t/m 2026. De einddatum is 30 juni 2026.
  • Voor het vangen van steenmarters mogen zowel binnen als buiten gebouwen en zowel binnen als buiten de bebouwde kom kastvallen gebruikt worden. Vangkooien, vangnetten of vangstokken mogen alleen gebruikt worden onder toezicht van een ecologisch begeleider.
  • Kastvallen en vangkooien dienen voorzien te zijn van een werkend valalarm, dat aangeeft wanneer een dier is gevangen. Binnen een bepaald aantal uren na het afgaan van het valalarm dient de val of vangkooi door een uitvoerder of onafhankelijk onderzoeker gecontroleerd te worden.
  • Zogende moertjes (vrouwtjesmarters) die gevangen zijn, dienen meteen vrijgelaten te worden om onnodig lijden van steenmarterpups te voorkomen. Andere gevangen diersoorten dienen, voor zover zij niet gedood mogen worden, vrijgelaten te worden.
  • Voor het doden van steenmarters mag gedurende het gehele etmaal een kogel- en/of luchtdrukgeweer gebruikt worden. Bij nachtelijk gebruik van een geweer is een kunstmatige lichtbron op het geweer toegestaan. Een geweer mag uitsluitend buiten de bebouwde kom en buiten de onmiddellijk aan de bebouwde kom grenzende terreinen worden toegepast.
  • De ontheffing geldt uitsluitend in de weidevogelgebieden die aangegeven zijn op de kaarten (bijlage 4 van de ontheffing). In afwachting van een rechterlijke uitspraak geldt een maximum van 200 te doden steenmarters per aansluitende periode van 1 december t/m 30 juni. 
  • Voor afschot van steenmarters in ontheffingsgebieden waarin (soortspecifieke) ganzenfoerageergebieden, eendenkooien en Natura 2000-gebieden aanwezig zijn, gelden aanvullende regels.
  • De ontheffing is verleend aan FBE Fryslân. FBE Fryslân verleent vervolgens machtigingen aan een uitvoerder, zoals een jachtaktehouder of een andere uitvoerder op voordracht van een collectief.
  • Gemachtigde jagers/uitvoerders dienen over aantoonbare en specifieke kennis te beschikken voor het verrichten van handelingen in het kader van het vangen en doden van steenmarters.
  • De gemachtigde jager/uitvoerder mag de ontheffing alleen gebruiken nadat toestemming is verkregen van de grondgebruiker(s) (eigenaar of beheerder) van de percelen waarop steenmarters bestreden worden.
  • Gedode steenmarters dienen geregistreerd te worden in het FRS, te worden voorzien van een tag, en meegenomen en beheerd te worden conform het beheerprotocol (bijlage 6 van de ontheffing). Van bijvangsten (andere gevangen dieren dan steenmarters) wordt een logboek bijgehouden.

  Voor meer achtergrondinformatie over het vangen en doden van steenmarters in weidevogelgebieden verwijzen wij naar het Faunabeheerplan Predatie 2022-2026 de Ontheffing steenmarter 2022-2026*.

   

  * De originele documenten in onze bibliotheek (faunabeheerplannen, vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten) zijn te allen tijde leidend ten opzichte van de informatie op deze pagina en dienen voorafgaand aan het gebruik ervan geraadpleegd te worden.