Te treffen maatregelen bij schade en overlast

Tips bij schade en overlast door vossen

 • Sluit erfdieren, zoals konijnen, kippen en lammetjes, ’s nachts op in een nachthok.
 • Overweeg uw erf of tuin of delen daarvan af te rasteren met een hek, gaas of met behulp van schrikdraad om vossen te weren.
 • Voor de particuliere markt zijn er o.a. ultrasone dierenverjagers en sprinklerapparatuur met bewegingsmelders verkrijgbaar voor het weren en verjagen van vossen. 

Meldpunt doodgevonden dieren en schade en overlast

Heeft u een dode vos gevonden of ondervindt u schade en/of overlast van vossen? Meld dit dan bij FBE Fryslân!

Formulier meld een dood dier

Formulier meld schade of overlast

Is schadebestrijding toegestaan?

Ja, in provincie Fryslân is schadebestrijding van de vos mogelijk ter bescherming van weidevogels op basis van het goedgekeurde faunabeheerplan Predatie 2022-2026.

Preventieve maatregelen

Ter voorkoming of vermindering van schade kunnen grondgebruikers preventieve maatregelen treffen. In de Faunaschade Preventiekit voor vossen van BIJ12 worden preventieve maatregelen genoemd die afzonderlijk of gezamenlijk ingezet kunnen worden om schade te voorkomen of te beperken. Voor het weren van vossen uit weidevogelpercelen zijn in sommige gevallen gaasrasters en/of stroomdraden mogelijk, maar deze middelen zijn wel arbeidsintensief.

Vrijstelling vos

Op basis van het goedgekeurde faunabeheerplan Predatie 2022-2026 is schadebestrijding van de vos onder vrijstelling mogelijk in de gehele provincie Fryslân. De vrijstelling geldt alleen overdag. 

Ontheffing vos weidevogelgebied

In aanvulling op de vrijstelling heeft Provincie Fryslân een ontheffing afgegeven voor het
’s nachts kunnen bestrijden van vossen in weidevogelkansgebieden en een zone van 5 km daaromheen ter voorkoming van schade aan de weidevogelstand in het algemeen en aan de in het Friese weidevogelbeleid genoemde weidevogelsoorten in het bijzonder (grutto, tureluur, kievit, scholekster). Door het verlagen van de druk van predatoren, zoals de vos, wordt het nestsucces en de kans op overleving van jonge weidevogels verbeterd.

  Voorwaarden ontheffing vos met kunstlicht 2023-2026*

  • In het belang van de bescherming van weidevogels in de provincie Fryslân is afschot van vossen ’s nachts (tussen zonsondergang en zonsopkomst) toegestaan van 1 december t/m 30 juni.
  • De ontheffing geldt voor de jaren 2023 t/m 2026. De einddatum is 30 juni 2026.
  • Het bestrijden van vossen mag in de nacht plaatsvinden met behulp van een hagel- en/of kogelgeweer, een kunstmatige lichtbron en/of nachtzichtapparatuur op het geweer.
  • Het ontheffingsgebied betreft weidevogelkansgebieden in provincie Fryslân en een aangrenzende zone van 5 km, zoals aangegeven in bijlage 3 van de ontheffing en tevens op deze kaart.
  • De grondgebruikers van de percelen waarop vossen bestreden worden, dienen de door
   FBE Fryslân gemachtigde jager/uitvoerder toestemming te verlenen.

  Voor achtergrondinformatie over schadebestrijding en het beheer van de vos verwijzen wij naar het Faunabeheerplan Predatie 2022-2026 en naar de Ontheffing vos met kunstlicht 2023-2026*.

  Aanvraag tegemoetkoming

  BIJ12 keert geen vergoedingen uit bij schade veroorzaakt door de vos.

   

  * De originele documenten in onze bibliotheek (faunabeheerplannen, vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten) zijn te allen tijde leidend ten opzichte van de informatie op deze pagina en dienen voorafgaand aan het gebruik ervan geraadpleegd te worden. 

  Is afschot van vossen toegestaan?

  Ja, omdat er een goedgekeurd Faunabeheerplan Predatie 2022-2026 is, geldt de landelijke vrijstelling overdag in de hele provincie en is er in aanvulling daarop ’s nachts afschot van vossen mogelijk onder de Ontheffing vos met kunstlicht 2023-2026.

  Ontheffing vos weidevogelgebied

  Provincie Fryslân heeft een ontheffing afgegeven voor het bestrijden van vossen in weidevogelkansgebieden en een zone van 5 km daaromheen ter voorkoming van schade aan de weidevogelstand in het algemeen en aan de in het Friese weidevogelbeleid genoemde weidevogelsoorten in het bijzonder (grutto, tureluur, kievit, scholekster). Bewezen is dat het verlagen van de druk van predatoren, zoals de vos, ervoor zorgt dat het nestsucces en de kans op overleving van jonge weidevogels verbetert.

  Voorwaarden ontheffing vos met kunstlicht 2023-2026*

  • In het belang van de bescherming van weidevogels in de provincie Fryslân is afschot van vossen ’s nachts (tussen zonsondergang en zonsopkomst) toegestaan van 1 december t/m 30 juni.
  • De ontheffing geldt voor de jaren 2023 t/m 2026. De einddatum is 30 juni 2026.
  • Afschot van vossen mag in de nacht plaatsvinden met behulp van een hagel- en/of kogelgeweer, een kunstmatige lichtbron en/of nachtzichtapparatuur op het geweer. Het is toegestaan om te schieten vanaf of vanuit een rijdend motorvoertuig.
  • De inzet van aardhonden is alleen toegestaan ter opsporing van jonge vossen als er onverhoopt een zogende moervos (vrouwtjesvos) gedood is. Dit mag van 1 maart t/m
   30 juni gedurende het gehele etmaal. Er mogen geen aardhonden ingezet worden bij bewoonde dassenburchten.
  • Het ontheffingsgebied betreft weidevogelkansgebieden in provincie Fryslân en een aangrenzende zone van 5 km, zoals aangegeven in bijlage 3 van de ontheffing en op deze kaart.
  • Voor afschot van vossen in ontheffingsgebieden waarin (soortspecifieke) ganzenfoerageergebieden, eendenkooien en Natura 2000-gebieden aanwezig zijn, gelden aanvullende regels.
  • De ontheffing is verleend aan FBE Fryslân. FBE Fryslân verleent vervolgens machtigingen aan een beperkte groep van ervaren en nauw betrokken jachtaktehouders die door de collectieven en WBE’s gezamenlijk zijn voorgedragen.
  • De gemachtigde uitvoerder mag de ontheffing alleen gebruiken nadat toestemming is verkregen van de grondgebruiker(s) (eigenaar of beheerder) van de percelen waarop vossen bestreden worden.
  • De gemachtigde is verplicht een digitale kopie van de ontheffing, een kopie van de schriftelijke machtiging en een geldige jachtakte bij zich te hebben. Deze documenten dienen op eerste verzoek van een daartoe bevoegde toezichthoudende ambtenaar ter inzage te worden gegeven.
  • Gedode vossen mogen niet voor handelsdoeleinden worden gebruikt en dienen, voor zover ze niet in eigen bezit worden gehouden, o.a. ter voorkoming van de verspreiding van ziekten, direct te worden begraven.
  • Afschot van vossen dient door de uitvoerder geregistreerd te worden in het FRS.
  • De gemachtigde uitvoerder dient op de dag van het gebruik voor 15.00 uur een melding te doen via het mailadres: meldingffwet@fryslan.nl. De uitvoerder dient de volgende gegevens door te geven:
   • de naam en het telefoonnummer van de gemachtigde uitvoerder;
   • het nummer van de machtiging;
   • de omgeving en het globale tijdstip waarop de bestrijding zal plaatsvinden;
   • het kenteken van de auto van de gemachtigde uitvoerder.

  Voor achtergrondinformatie over schadebestrijding en het beheer van de vos verwijzen wij naar het Faunabeheerplan Predatie 2022-2026 en naar de Ontheffing vos met kunstlicht 2023-2026*.

  * De originele documenten in onze bibliotheek (faunabeheerplannen, vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten) zijn te allen tijde leidend ten opzichte van de informatie op deze pagina en dienen voorafgaand aan het gebruik ervan geraadpleegd te worden.