Let op: afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling vanaf 20 april 2024 niet meer mogelijk.

Schadebestrijding winterganzen

Verlenging faunabeheerplan winterganzen

Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 per 12 december 2023 verlengd (bekijk hier het verlengingsbesluit van provincie Fryslân). Dit maakt het mogelijk om ook in de winterperiode van 2024 onder provinciale vrijstelling trekganzen buiten de foerageergebieden te verjagen, zo nodig met behulp van ondersteunend afschot. De vrijstelling heeft betrekking op de volgende ganzensoorten: brandgans, grauwe gans en kolgans.

Het doel van afschot onder vrijstelling is het verjagen van ganzen, niet het doden daarvan. Om die reden zijn maximale aantallen (quota) vastgesteld die recht doen aan het ondersteunende karakter van het afschot. Van schadebestrijders wordt gevraagd per actie niet meer ganzen te schieten dan voor het verjagen noodzakelijk is. Dat aantal kan per situatie verschillen en wordt daarom aan het oordeel van de (vakkundige) schadebestrijder overgelaten. Bedenk echter dat wanneer u grote aantallen per actie schiet, de quota snel vol kunnen raken, waardoor de mogelijkheid om ondersteunend afschot te mogen uitvoeren mogelijk al vóór het einde van het winterschadeseizoen moet worden stilgelegd. De FBE vraagt u hier, in het belang van uw grondgebruiker, zorgvuldig mee om te gaan. De periodes en de quota zijn hieronder weergegeven.

 

Brandgans

Periode: de vrijstelling geldt van 1 november 2023 t/m 31 mei 2024

Quotum: maximaal 14.000 brandganzen

Grauwe gans

Periode: de vrijstelling geldt van 1 november 2023 t/m 31 maart 2024 

Quotum: maximaal 12.000 grauwe ganzen

Kolgans

Periode: de vrijstelling geldt van 1 november 2023 t/m 31 maart 2024 

Quotum: maximaal 22.500 kolganzen

De cijfers op een rij

FBE Fryslân houdt het gerealiseerde afschot van ganzen ten opzichte van de quota nauwgezet bij en maakt op basis hiervan prognoses, om tijdig te kunnen ingrijpen wanneer het maximale afschotaantal overschreden dreigt te worden. Bij het bereiken van de waarschuwingsgrens op 85% van het toegestane afschotaantal, lichten wij Provincie Fryslân in.

De actuele stand wordt vooralsnog elke maandag bijgewerkt (indien nodig vaker) en gepubliceerd op deze pagina.

Brandgans

Quotum

%

Percentage gerealiseerd afschot per 19 april 2024

Gerealiseerd afschot t/m 19 april 2024

Grauwe gans

Quotum

%

Afschotpercentage t/m 31 maart 2024 inclusief nameldingen t/m 19 april

Gerealiseerd afschot t/m 31 maart 2024 inclusief nameldingen t/m 19 april 2024

Kolgans

Quotum

%

Afschotpercentage t/m 31 maart 2024 inclusief nameldingen t/m 19 april

Gerealiseerd afschot t/m 31 maart 2024 inclusief nameldingen t/m 19 april 2024

Registratie door schadebestrijders

Voor een juiste weergave van de cijfers op deze pagina en om op basis van deze cijfers tijdig te kunnen anticiperen als de maximale afschotaantallen in zicht zijn, is het van groot belang dat schadebestrijders hun afschot binnen 24 uur na de verjaagactie registreren in het FRS. Daarmee wordt voorkomen dat de FBE het afschot ruim voor het daadwerkelijk bereiken van het quotum stil moet leggen in verband met nameldingen.

Op maandag 15 april jl. heeft de FBE via het FRS een communicatieboodschap verstuurd naar alle jachtaktehouders in Fryslân. Hierin is gemeld dat het quotum voor brandgans op korte termijn overschreden dreigt te worden en dat de mogelijkheid voor ondersteunend afschot voor brandgans, gezien de prognoses, voor het einde van de vrijstellingsperiode (31 mei 2024) stilgelegd zal worden. In het kader hiervan zijn jachtaktehouders opgeroepen om alleen afschot uit te voeren ter ondersteuning van verjaging en dit afschot binnen 24 uur in het FRS te registreren. De FBE kan dit echter niet afdwingen. 

Ondanks het nadrukkelijke verzoek aan schadebestrijders om afschot tijdig te melden, zijn er voor grauwe gans, na het verstrijken van de vrijstellingsperiode (31 maart 2024), veel nameldingen gedaan. Een overschrijding van het afschotmaximum voor brandgans willen we beslist voorkomen. Vanaf 20 april 2024 mag er onder provinciale vrijstelling geen afschot van brandgans meer plaatsvinden. Reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot voor brandgans kunnen nog tot en met maandag 22 april 2024 geregistreerd worden in het FRS. 

 

Wij staan voor de uitvoering van het faunabeleid van de provincie Fryslân