Let op: afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling sinds 20 april 2024 niet meer toegestaan.

Schadebestrijding winterganzen

Verlenging faunabeheerplan winterganzen

Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 per 12 december 2023 verlengd (bekijk hier het verlengingsbesluit van provincie Fryslân). Dit maakt het mogelijk om ook in de winterperiode van 2024 onder provinciale vrijstelling trekganzen buiten de foerageergebieden te verjagen, zo nodig met behulp van ondersteunend afschot. De vrijstelling heeft betrekking op de volgende ganzensoorten: brandgans, grauwe gans en kolgans.

Het doel van afschot onder vrijstelling is het verjagen van ganzen, niet het doden daarvan. Om die reden zijn maximale aantallen (quota) vastgesteld die recht doen aan het ondersteunende karakter van het afschot. Van schadebestrijders wordt gevraagd per actie niet meer ganzen te schieten dan voor het verjagen noodzakelijk is. Dat aantal kan per situatie verschillen en wordt daarom aan het oordeel van de (vakkundige) schadebestrijder overgelaten. Wanneer schadebestrijders grote aantallen per actie schieten, kunnen de quota snel vol raken, waardoor de mogelijkheid om ondersteunend afschot te mogen uitvoeren mogelijk al vóór het einde van het winterschadeseizoen moet worden stilgelegd. In het belang van grondgebruikers worden schadebestrijders verzocht hier zorgvuldig mee om te gaan. De periodes en de quota zijn hieronder weergegeven.

 

Brandgans

Periode: de vrijstelling geldt van 1 november 2023 t/m 31 mei 2024, maar is i.v.m. het benaderen van het afschotmaximum sinds 20 april 2024 stopgezet.

Quotum: maximaal 14.000 brandganzen

Grauwe gans

Periode: de vrijstelling geldt van 1 november 2023 t/m 31 maart 2024 

Quotum: maximaal 12.000 grauwe ganzen

Kolgans

Periode: de vrijstelling geldt van 1 november 2023 t/m 31 maart 2024 

Quotum: maximaal 22.500 kolganzen

De cijfers op een rij

FBE Fryslân houdt het gerealiseerde afschot van ganzen ten opzichte van de quota nauwgezet bij en maakt op basis hiervan prognoses, om tijdig te kunnen ingrijpen wanneer het maximale afschotaantal overschreden dreigt te worden. Bij het bereiken van de waarschuwingsgrens op 85% van het toegestane afschotaantal, lichten wij Provincie Fryslân in.

De actuele stand wordt vooralsnog elke maandag bijgewerkt (indien nodig vaker) en gepubliceerd op deze pagina.

Brandgans

Quotum

%

Afschotpercentage t/m 20 april 2024 inclusief nameldingen t/m 6 mei

Gerealiseerd afschot t/m 20 april 2024 inclusief nameldingen t/m 6 mei 2024

Grauwe gans

Quotum

%

Afschotpercentage t/m 31 maart 2024 inclusief nameldingen t/m 6 mei

Gerealiseerd afschot t/m 31 maart 2024 inclusief nameldingen t/m 6 mei 2024

Kolgans

Quotum

%

Afschotpercentage t/m 31 maart 2024 inclusief nameldingen t/m 6 mei

Gerealiseerd afschot t/m 31 maart 2024 inclusief nameldingen t/m 6 mei 2024

Registratie door schadebestrijders

Voor een juiste weergave van de cijfers op deze pagina en om op basis van deze cijfers tijdig te kunnen anticiperen als de maximale afschotaantallen in zicht zijn, is het van groot belang dat schadebestrijders hun afschot zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na de verjaagactie registreren in het FRS. FBE Fryslân kan dit echter niet afdwingen. Met een zo kort mogelijke meldingstermijn wordt voorkomen dat de FBE het afschot ruim voor het daadwerkelijk bereiken van het quotum stil moet leggen in verband met nameldingen.

De actuele stand van zaken

Kolgans en grauwe gans

Op 31 maart 2024 liep de vrijstellingsperiode voor grauwe gans en kolgans af. Voor kolgans werd het afschotmaximum niet bereikt, voor grauwe gans bleven de prognoses tot vlak voor het einde van de vrijstellingsperiode steeds beneden het afschotmaximum. Op 31 maart bleek er voor grauwe gans toch sprake te zijn van een overschrijding van het afschotmaximum. Dit aantal liep na het verstrijken van de vrijstellingsperiode voor grauwe gans (31 maart 2024) op door nameldingen, ondanks het nadrukkelijke verzoek aan schadebestrijders om hun afschot zo snel mogelijk na de verjaagactie te melden.

Brandgans

De vrijstellingsperiode voor brandgans liep officieel van 1 november 2023 tot 31 mei 2024. De prognoses gaven echter aan dat het afschot voor brandgans waarschijnlijk al ruim voor het einde van de vrijstellingsperiode stilgelegd zou moeten worden.

Communicatieboodschap FRS

Op maandag 15 april 2024 heeft de FBE via het FRS een communicatieboodschap verstuurd naar alle jachtaktehouders in Fryslân. Hierin is gemeld dat het quotum voor brandgans op korte termijn overschreden dreigde te worden en dat de mogelijkheid voor ondersteunend afschot voor brandgans, gezien de prognoses, voor het einde van de vrijstellingsperiode stilgelegd zou worden. In het kader hiervan zijn jachtaktehouders opgeroepen om alleen afschot uit te voeren ter ondersteuning van verjaging en is nogmaals gevraagd om afschot binnen 24 uur in het FRS te registreren.

Afschot brandgans per 20 april 2024 stilgelegd

FBE Fryslân wil voorkomen dat het afschotmaximum voor brandgans, mede door het na-ijleffect van de meldingen zoals dat bij grauwe gans het geval was, overschreden wordt. Om die reden is het afschot op brandgans onder provinciale vrijstelling sinds zaterdag 20 april 2024 stilgelegd. Reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot voor brandgans (van vóór 20 april) kunnen nog tot en met maandag 22 april 2024 in het FRS geregistreerd worden. 

Wij staan voor de uitvoering van het faunabeleid van de provincie Fryslân