Schadebestrijding winterganzen

Verlenging faunabeheerplan winterganzen

Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 per 12 december 2023 verlengd (bekijk hier het verlengingsbesluit van provincie Fryslân). Dit maakt het mogelijk om ook in de winterperiode van 2024 onder provinciale vrijstelling trekganzen buiten de foerageergebieden te verjagen, zo nodig met behulp van ondersteunend afschot. De vrijstelling heeft betrekking op de volgende ganzensoorten: brandgans, grauwe gans en kolgans.

Het doel van afschot onder vrijstelling is het verjagen van ganzen, niet het doden daarvan. Om die reden zijn maximale aantallen (quota) vastgesteld die recht doen aan het ondersteunende karakter van het afschot. Van schadebestrijders wordt gevraagd per actie niet meer ganzen te schieten dan voor het verjagen noodzakelijk is. Dat aantal kan per situatie verschillen en wordt daarom aan het oordeel van de (vakkundige) schadebestrijder overgelaten. Bedenk echter dat wanneer u grote aantallen per actie schiet, de quota snel vol kunnen raken, waardoor de mogelijkheid om ondersteunend afschot te mogen uitvoeren mogelijk al vóór het einde van het winterschadeseizoen moet worden stilgelegd. De FBE vraagt u hier, in het belang van uw grondgebruiker, zorgvuldig mee om te gaan. De periodes en de quota zijn hieronder weergegeven.

 

Brandgans

Periode: de vrijstelling geldt van 1 november 2023 t/m 31 mei 2024

Quotum: maximaal 14.000 brandganzen

Grauwe gans

Periode: de vrijstelling geldt van 1 november 2023 t/m 31 maart 2024 

Quotum: maximaal 12.000 grauwe ganzen

Kolgans

Periode: de vrijstelling geldt van 1 november 2023 t/m 31 maart 2024 

Quotum: maximaal 22.500 kolganzen

De cijfers op een rij

FBE Fryslân houdt het gerealiseerde afschot van ganzen ten opzichte van de quota nauwgezet bij en maakt op basis hiervan prognoses, om tijdig te kunnen ingrijpen wanneer het maximale afschotaantal overschreden dreigt te worden.

De actuele stand wordt vooralsnog elke maandag bijgewerkt (indien nodig vaker) en gepubliceerd op deze pagina.

Brandgans

Quotum

%

Gerealiseerd afschot per 19 februari 2024

Prognose per 31 mei 2024 bij de huidige intensiteit van het afschot

Grauwe gans

Quotum

%

Gerealiseerd afschot per 19 februari 2024

Prognose per 31 maart 2024 bij de huidige intensiteit van het afschot

Kolgans

Quotum

%

Gerealiseerd afschot per 19 februari 2024

Prognose per 31 maart 2024 bij de huidige intensiteit van het afschot

Tijdige registratie door schadebestrijders

Voor een juiste weergave van de cijfers op deze pagina en om op basis van de cijfers tijdig te kunnen anticiperen als de maximale afschotaantallen in zicht zijn, is het van belang dat schadebestrijders hun afschot zo snel mogelijk na de bejaagactie registreren in het FRS. Daarmee wordt voorkomen dat de FBE het afschot ruim voor het daadwerkelijk bereiken van het quotum stil moet leggen in verband met nameldingen. Naarmate het seizoen vordert en de quota dichter worden benaderd, kan FBE Fryslân u via een communicatieboodschap in het FRS vragen een kortere meldingstijd in acht te nemen. Wij kunnen dit echter niet afdwingen.

Wij staan voor de uitvoering van het faunabeleid van de provincie Fryslân