Afschot ganzen vanaf 1 november 2020

30 oktober 2020

Aanpak schadebestrijding ganzen per 1 november 2020

Bij schadebestrijding zijn er twee soorten regelgeving. De Wet natuurbescherming bepaalt wat wel mag, en wat niet. Dit wordt gecontroleerd door Fumo en Politie.

Daarnaast is er regelgeving om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming bij schade. Dit is geregeld in de Beleidsregel Wet natuurbescherming Fryslân 2018. Of u in aanmerking komt voor tegemoetkoming in schade wordt beoordeeld door BIJ12.

Wat MAG en wat MAG NIET?

Vanaf 1 november 2020 mag bij bestrijding van ganzenschade ondersteunend afschot plaatsvinden onder de provinciale vrijstelling. Dit geldt voor:

 • Brandgans van 1 november 2020 tot 1 juni 2021
 • Grauwe gans en kolgans van 1 november 2020 tot 1 april 2021

De regels zoals die gedurende het vorige winterseizoen hebben gegolden, zijn niet gewijzigd. Deze regels zijn:

 • De grondgebruiker moet een melding (laten) doen van geconstateerde of verwachte schade
 • Er is GEEN machtiging nodig
 • Op kwetsbare gewassen moeten preventieve maatregelen zijn genomen conform de preventiekits van BIJ12
 • Afschot mag plaatsvinden vanaf een half uur vóór zonsopgang tot 12.00 uur ’s middags
 • Gebruik van lokganzen en lokfluit is toegestaan
 • Geen afschot binnen foerageer- en soortspecifieke foerageergebieden
 • Geen afschot in nabijheid van foerageer- en soortspecifieke foerageergebieden indien daarin aanwezige trekganzen worden verstoord
 • Geen afschot binnen 150 m afstand van belangrijke slaapplaatsen, tenzij een (andere) maatwerkafstand is afgesproken
 • Geen afschot binnen 150 m afstand van Natura 2000 terreinen tenzij een (andere) maatwerkafstand is afgesproken.

Wat MOET om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in schade?

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in schade moet u kunnen aantonen dat u alles heeft gedaan om schade te voorkomen. Dit betekent dat u in het veld de preventieve maatregelen uitvoert zoals die in de preventiekits van BIJ12 zijn aangegeven, dat u zelf verjaagacties onderneemt en dat u – indien er afschot MAG plaatsvinden –  dit ook uitvoert of laat uitvoeren. Er gelden de volgende regels:

 • Zodra u tegemoetkoming in schade heeft aangevraagd, EN verjaging met ondersteunend afschot TOEGESTAAN is, dient u ten minste twee maal per week een bejaagactie uit te (laten) voeren. Dit heet ‘adequaat gebruik’.
 • De bejaagactie en het afschot moet worden geregistreerd in FRS
 • Indien er ten tijde van de bejaagactie geen ganzen aanwezig waren, dient u in te vullen ‘bejaagd met afschot 0’.
 • Indien ganzen langere tijd (vanaf 1 week) niet meer aanwezig zijn, vervalt de verplichting om twee maal per week te bejagen MITS u de dagelijkse aanwezigheid van ganzen heeft bijgehouden op het daarvoor bestemde formulier.
 • Indien ganzen opnieuw structureel verschijnen, dient u opnieuw verjaagacties met ondersteunend afschot uit te voeren.

Wat u verder hierover moet weten?

 • De aanvraag van tegemoetkoming in schade is niet verplicht. Zolang u GEEN tegemoetkoming aanvraagt, gelden er geen verplichtingen.
 • Bij ‘adequaat gebruik’ gaat het erom of ondersteunend afschot is TOEGESTAAN. Dat betekent dat IN (soortspecifieke) foerageergebieden, IN rustgebieden, en IN gebieden waar beheerovereenkomsten zijn afgesloten die afschot verbieden, er geen ondersteunend afschot wordt gevraagd.
 • In gebieden die per 1 april, per 1 mei of per 1 juni vrijkomen uit de foerageergebiedregeling, gelden vanaf die datum de ‘gewone’ regels ten aanzien van tegemoetkoming in schade. Dat betekent dat indien verjaging met ondersteunend afschot is toegestaan, dit ook dient te worden uitgevoerd.
 • Het bijhouden van de dagelijkse aanwezigheid van ganzen is ALLEEN VERPLICHT indien u gebruik wilt maken van de regeling om geen verjaagacties met ondersteunend afschot uit te (laten) voeren indien er geen of nauwelijks ganzen meer aanwezig zijn.

 

Verder nieuws

Evaluatie reebeheer 2020-2024

FBE Fryslân organiseert op donderdag 16 mei 2024, om 20.00 uur, een evaluatie-avond voor WBE's in De 2 Gemeenten in Jirnsum. De evaluatie heeft betrekking op het reebeheer in Friesland over de periode 2020 tot heden. Tijdens deze avond komen o.a. de volgende...

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...

Evaluatie reebeheer 2020-2024

FBE Fryslân organiseert op donderdag 16 mei 2024, om 20.00 uur, een evaluatie-avond voor WBE's in De 2 Gemeenten in Jirnsum. De evaluatie heeft betrekking op het reebeheer in Friesland over de periode 2020 tot heden. Tijdens deze avond komen o.a. de volgende...

Provinciale vrijstelling brandgans stopgezet

Wegens het benaderen van het afschotmaximum voor brandgans mag er vanaf zaterdag 20 april 2024 geen afschot van brandgans onder provinciale vrijstelling meer plaatsvinden. In verband met adequaat gebruik kunnen reeds uitgevoerde bejaagacties met ondersteunend afschot...

Onderzoek naar TBE bij reeën

Medewerking gevraagd voor onderzoek naar hersenvliesontstekingvirus bij reeën Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) heeft FBE Fryslân gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek naar afweerstoffen tegen tekenencefalitisvirus (TBE) bij reeën. De wens is om...