Te treffen maatregelen bij schade en overlast

Tips bij schade en overlast door reeën

 • Overweeg uw erf, (moes)tuin of delen daarvan af te rasteren met een hek of gaas.
 • Plaats gaas of zogeheten boombeschermers, om bomen te beschermen tegen vraat en het vegen van het gewei.
 • Voor de particuliere markt zijn o.a. de volgende middelen verkrijgbaar voor het weren en verjagen van reeën: ultrasone afschrikapparatuur, dierenverjagers met water of met blauw licht, wildafweerkorrels etc.

Wildaanrijdingen

Wegbeheerders treffen maatregelen om aanrijdingen met reeën en ander wild te voorkomen. Daartoe plaatsen ze rasters, hekwerken, waarschuwingsborden en spiegels langs wegen en bouwen ze tunnels om in het wild levende dieren veilig te laten oversteken. Om de kans op een aanrijding met wild te verkleinen, wordt aangeraden om in agrarisch gebied en in bosgebieden ’s avonds rustig te rijden (maximaal 60 km/h), de bermen in de gaten te houden en niet uit te wijken. Wilt u weten wat u kunt doen na een aanrijding met wild? Neem dan een kijkje op de pagina Wildaanrijdingen.

Meldpunt doodgevonden dieren en schade en overlast

Heeft u een dode ree gevonden of ondervindt u schade en/of overlast van reeën? Meld dit dan bij FBE Fryslân!

Formulier meld een dood dier

Formulier meld schade of overlast

Let op: de meldingen zijn uitsluitend bedoeld om een totaalbeeld van de problematiek te verkrijgen en daarmee aanvragen voor het treffen van verkeersremmende maatregelen, het plaatsen van rasters of in ultieme gevallen het plegen van afschot te onderbouwen. Het is voor ons niet mogelijk om op elke melding een individuele terugkoppeling te geven. 

Is schadebestrijding toegestaan?

Ja, in Fryslân is het onder voorwaarden toegestaan om reeën te verontrusten en te doden, maar alleen in het kader van het het verminderen van de kans op aanrijdingen of om zieke, gebrekkige of gewonde dieren uit hun lijden te verlossen. Voor het bestrijden van andere schade, zoals aan gewassen, bomen en beplanting, is schadebestrijding uitsluitend mogelijk zonder de inzet van dodende middelen.

(Vraat)schade aan gewassen, bomen en beplanting

Preventieve maatregelen

Ter voorkoming of vermindering van (vraat)schade aan gewassen, (fruit)bomen en beplanting kunnen grondgebruikers preventieve maatregelen treffen. In de Faunaschade Preventiekit voor hertachtigen van BIJ12 worden preventieve maatregelen genoemd die afzonderlijk of gezamenlijk ingezet kunnen worden om reeën te verjagen en daarmee schade en overlast te voorkomen of te beperken. Hierbij valt te denken aan:

 • visuele middelen, zoals vlaggen en linten, flitslampen en -molens;
 • akoestische middelen, zoals een knalapparaat of een vogelafweerpistool;
 • afschermingsmiddelen, zoals: gaasrasters, spandraden, een elektrisch netwerk of het gebruik van boommanchetten.

Afschot van reeën ter ondersteuning van verjaging is in Fryslân niet mogelijk. Bij een eventuele aanvraag van een tegemoetkoming, wordt dan ook niet beoordeeld op het uitvoeren van voldoende bejaagacties.

Aanvraag tegemoetkoming

Als er ondanks preventieve maatregelen toch bedrijfsmatige schade van enige omvang door reeën optreedt, dan kunt u een tegemoetkoming in de schade aanvragen. Wilt u weten of een tegemoetkomingsaanvraag in uw geval loont en hoe u dit kunt regelen? Ga dan naar het stappenplan op de pagina Schadebestrijding.

 

* De originele documenten in onze bibliotheek (faunabeheerplannen, vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten) zijn te allen tijde leidend ten opzichte van de informatie op deze pagina en dienen voorafgaand aan het gebruik ervan geraadpleegd te worden.

Is afschot van reeën toegestaan?

Ja, in Fryslân is afschot van reeën onder voorwaarden toegestaan, maar alleen in het kader van het verminderen van de kans op aanrijdingen of om zieke, gebrekkige of gewonde dieren uit hun lijden te verlossen.

Ter bestrijding van schade aan gewassen, bomen en beplanting bij grondgebruikers mag in de provincie Fryslân geen aan verjaging ondersteunend afschot van reeën plaatsvinden. Grondgebruikers mogen bij schade aan gewassen, bomen en beplanting alleen preventieve maatregelen treffen conform de preventiekit van BIJ12 of verjaagacties uitvoeren zonder de inzet van dodelijke middelen.

Beheer en schadebestrijding van reeën wordt beschreven in het Faunabeheerplan Ree 2020-2024. Vanwege het toenemende aantal aanrijdingen met reeën in Fryslân, met materiële schade, lichamelijk letsel en dode, verminkte of gewonde reeën tot gevolg, is in 2019 besloten om het reebeheer aan te passen en het beleid af te stemmen op de verkeersveiligheid (openbare veiligheid). Het reebeheer in Fryslân is erop gericht het aantal aanrijdingen terug te brengen tot maximaal 500 op het Friese vasteland, maximaal 10  op Ameland en maximaal 5 op Terschelling. Met deze aanpak wordt ervan uitgegaan dat schade aan overige wettelijke belangen, waaronder schade aan gewassen en bossen en schade aan flora en fauna, tevens voldoende beperkt wordt.

Ter ondersteuning van de uitvoering is de provincie Fryslân ingedeeld in 4 zones. Dit betreft een zone waar (in beginsel) géén afschot plaatsvindt, een zone waar een nulstandbeleid geldt, een zone rondom hotspots waar intensief beheer wenselijk wordt geacht en een zone waar beheer minder intensief kan zijn. De zones zijn vastgelegd in het faunabeheerplan. De wildbeheereenheden bepalen zelf hoe zij invulling aan dit beheer geven. Zij doen dit grotendeels via de verdeling van reemerken die jaarlijks door de FBE aan de WBE’s worden verstrekt. De verschillende zones zijn op kaartmateriaal aangegeven.

Valwildregeling

Sinds 2018 is in Fryslân een valwildregeling van kracht. In een valwildregeling wordt de planmatige aanpak voor de afhandeling en registratie van valwild in de provincie Fryslân beschreven. Er is ook een valwildcoördinator aangesteld die de valwildregeling coördineert, monitort en evalueert.

Opdracht reebeheer openbare veiligheid

De opdracht beheer Ree 2020-2024 omvat tijdelijke beheermaatregelen (inclusief afschot) voor reeën in het kader van de openbare veiligheid (verkeersveiligheid) en ter voorkoming en bestrijding van het onnodig lijden van zieke of gebrekkige reeën binnen het gehele werkgebied van FBE Fryslân. 

Voorwaarden opdracht*

 • Zieke of gebrekkige reeën mogen het gehele jaar uit hun lijden verlost worden.
 • Voor het opsporen van zieke, gebrekkige of aangereden reeën mogen zweethonden ingezet worden.
 • In het kader van de uitvoering van beheermaatregelen mag er afschot van reeën plaatsvinden ten behoeve van de openbare veiligheid (verkeersveiligheid). Van 1 januari t/m 31 december is afschot mogelijk van jaarlingen (eenjarige reebokken) en oudere bokken. Geiten, smalreeën (eenjarige reegeiten) en mannelijke en vrouwelijke kalveren mogen niet jaarrond bejaagd worden, maar alleen van 1 januari tot 31 maart en van 1 oktober t/m 31 december. Deze beheermaatregelen mogen van 1 april t/m 14 september uitgevoerd worden tussen 1 uur voor zonsopkomst tot 1 uur na zonsondergang en in de periode 15 september t/m 31 maart van een halfuur voor zonsopkomst tot een halfuur na zonsondergang.
 • De opdracht geldt tot 31 december 2024.   
 • De opdracht is door Provincie Fryslân verstrekt aan FBE Fryslân. De FBE is bevoegd WBE’s te machtigen, waarna WBE’s jagers kunnen machtigen voor het uitvoeren van de opdracht. 
 • Van de in de opdracht genoemde bevoegdheden mag ook gebruik worden gemaakt door maximaal 2 jachtaktehouders die in het gezelschap van de jager zijn die een machtiging heeft gekregen voor reebeheer conform de opdracht.
 • De opdracht voor het beheer van reeën mag pas gebruikt worden nadat de grondgebruiker van de percelen toestemming heeft verleend aan de WBE of de jager.
 • Tijdens de handelingen dient de gemachtigde jager een exemplaar van de opdracht, een afschrift van de machtiging in opdracht en een geldige jachtakte bij zich te hebben en deze op eerste aanvraag aan een bevoegd ambtenaar te kunnen tonen.
 • De bejaagactie en het afschot van reeën dienen door de jager of uitvoerder geregistreerd te worden in het FRS-systeem.

 

* De originele documenten in onze bibliotheek (faunabeheerplannen, vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten) zijn te allen tijde leidend ten opzichte van de informatie op deze pagina en dienen voorafgaand aan het gebruik ervan geraadpleegd te worden.