Te treffen maatregelen bij schade en overlast

Meldpunt doodgevonden dieren

Heeft u een dode wasbeerhond gevonden? Meld dit dan bij FBE Fryslân!

 

Is schadebestrijding toegestaan?

Ja, een wasbeerhond is een invasieve exoot en geniet daardoor geen bescherming van de
Nederlandse wet. Ter voorkoming van schade aan fauna en/of de biodiversiteit is het vangen en doden van de wasbeerhond onder voorwaarden toegestaan. Dit is geregeld in de provinciale aanwijzing (artikel 67 Flora- en faunawet (2005)) en in de opdracht wasbeerhond (artikel 3.18 Wet natuurbescherming (2023)). Voor meer achtergrondinformatie over het vangen en doden van wasbeerhonden in weidevogelgebieden verwijzen wij tevens naar het Faunabeheerplan Predatie 2022-2026*.

Preventieve maatregelen

Wasbeerhonden richten schade aan fauna en de biodiversiteit aan. Ze hebben het voorzien op jonge (akker- en weide)vogels en op hun nesten en op kleine knaagdieren en vissen. Ter afscherming van een perceel, een erf, dierenverblijven of vijvers kan een elektrisch draadraster, een elektrisch netwerk of een gaasraster geplaatst worden.

BIJ12 heeft Faunaschade Preventiekits opgesteld voor de diersoorten die de meeste faunaschade veroorzaken. Voor de wasbeerhond is er geen Faunaschade Preventiekit beschikbaar.

Aanvraag tegemoetkoming

Voor wasbeerhonden wordt door BIJ12 geen tegemoetkoming in de schade uitgekeerd.

 

* De originele documenten in onze bibliotheek (faunabeheerplannen, vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten) zijn te allen tijde leidend ten opzichte van de informatie op deze pagina en dienen voorafgaand aan het gebruik ervan geraadpleegd te worden. 

Is afschot van wasbeerhonden toegestaan?

De wasbeerhond is een invasieve exoot en geniet daardoor geen bescherming van de
Nederlandse wet. Ter voorkoming van schade aan de biodiversiteit is het vangen en doden van de wasbeerhond overdag en ’s nachts onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Dit is geregeld in de provinciale aanwijzing (artikel 67 Flora- en faunawet (2005)) en in de opdracht wasbeerhond (artikel 3.18 Wet natuurbescherming (2023)). Ter verduidelijking hebben we het een en ander samengevat in de navolgende tabel.

  Aanwijzing Opdracht
Gebied Hele provincie Hele provincie
Periode Hele jaar Hele jaar
Tijd afschot in veld Overdag
(zon op – zon onder)
’s Nachts
(zon onder – zon op)
Middelen afschot in veld Hagelgeweer en kogelbuks Hagelgeweer en kogelgeweer
Middelen ‘s nachts n.v.t. Kunstlicht en/of nachtzichtapp.
Middelen vangen n.v.t. Kastval (en vangkooi)
Middelen doden gevangen dieren n.v.t. Kogelgeweer
Overige middelen n.v.t. Aardhonden en judasdier


Voorwaarden provinciale aanwijzing Flora- en faunawet wasbeerhond (2005)*

 • Alle jagers in Fryslân mogen de stand van de wasbeerhond overdag (van zonsopkomst tot zonsondergang) beperken op gronden waarvan zij jachthouder zijn ter voorkoming van schade aan fauna.
 • Afschot van wasbeerhonden dient door de jager of uitvoerder geregistreerd te worden in het FRS.

 Voorwaarden opdracht wasbeerhond 2023*

 • De wasbeerhond mag in de hele provincie, gedurende het gehele jaar van zonsopkomst tot zonsondergang bestreden worden ter voorkoming van schade aan de biodiversiteit.
 • Voor het vangen van wasbeerhonden mogen kastvallen en vangkooien gebruikt worden. De kastvallen en vangkooien dienen voorzien te zijn van een sticker of plakkaat met het nummer van de opdracht en er zijn specifieke voorwaarden gesteld aan het valalarm, de afmetingen en het gebruik ervan. Lees de specificaties voorafgaand aan het gebruik goed door.
 • Zogende wasbeerhonden die gevangen zijn, dienen meteen vrijgelaten te worden. Andere gevangen diersoorten dienen, indien zij beschermd zijn, ook vrijgelaten te worden.
 • In vangkooien of kastvallen gevangen wasbeerhonden dienen gedood te worden met een kogelgeweer. Voor afschot van wasbeerhonden in het veld mag een hagel- of kogelgeweer gebruikt worden.
 • Het is toegestaan om aardhonden of een judasdier (gezenderde wasbeerhond) in te zetten ter opsporing van andere wasbeerhonden.
 • Voor afschot van wasbeerhonden in gebieden waarin (soortspecifieke) ganzenfoerageergebieden, eendenkooien en Natura 2000-gebieden aanwezig zijn, gelden aanvullende regels.
 • De opdracht is verleend aan FBE Fryslân. FBE Fryslân verleent vervolgens machtigingen aan WBE’s, die daarna machtigingen verlenen aan jagers/uitvoerders.
 • De gemachtigde jager/uitvoerder mag de opdracht alleen gebruiken nadat de grondgebruiker(s) van het perceel/de percelen waarop wasbeerhonden bestreden worden, hiervoor door middel van een schriftelijke, gedagtekende en ondertekende verklaring toestemming heeft/hebben gegeven.
 • De gemachtigde jager/uitvoerder is verplicht een digitale kopie van de opdracht, een kopie van de schriftelijke machtiging van de FBE, een geldige jachtakte en een schriftelijke, gedagtekende en ondertekende verklaring van de grondgebruiker bij zich te hebben. Deze documenten dienen op eerste verzoek van een daartoe bevoegde toezichthoudende ambtenaar ter inzage te worden gegeven.
 • Afschot van wasbeerhonden en/of andere diersoorten dient binnen 48 uur door de jager of uitvoerder geregistreerd te worden in het FRS.
 • De gemachtigde jager/uitvoerder dient op de dag van het gebruik voor 15.00 uur een melding te doen via het mailadres: meldingffwet@fryslan.nl. De uitvoerder dient de volgende gegevens door te geven:
  • de naam en het telefoonnummer van de gemachtigde uitvoerder;
  • het nummer van de machtiging;
  • locatie, datum en het globale tijdstip waarop de acties zullen plaatsvinden;
  • de auto(s) van de gemachtigde jager of uitvoerder (type, kleur en kenteken van de auto(s)).

Voor meer achtergrondinformatie over het vangen en doden van wasbeerhonden in weidevogelgebieden verwijzen wij naar het Faunabeheerplan Predatie 2022-2026, de aanwijzing (2005) en de opdracht wasbeerhond (2023)*.

* De originele documenten in onze bibliotheek (faunabeheerplannen, vrijstellingen, ontheffingen en opdrachten) zijn te allen tijde leidend ten opzichte van de informatie op deze pagina en dienen voorafgaand aan het gebruik ervan geraadpleegd te worden.