Faunabeheerplan Winterganzen 2023 van kracht

21 december 2022

Goedkeuring eenjarig faunabeheerplan

Op 29 november 2022 heeft Gedeputeerde Staten van Fryslân het Faunabeheerplan Winterganzen 2023 goedgekeurd. In dit eenjarige faunabeheerplan, met een maximale looptijd tot 24 december 2024, wordt het ganzenbeleid voor drie talrijk in Fryslân aanwezige ganzensoorten beschreven, te weten: kolgans, brandgans en grauwe gans. De genoemde ganzensoorten overwinteren graag in de provincie Fryslân en veroorzaken aanzienlijke schade aan gewassen (waaronder grasland). Ganzenschade is een serieus probleem in Fryslân en er wordt al jaren fors ingezet op het reduceren van deze schade. In het kader daarvan is enkele jaren geleden een provinciale vrijstelling voor winterganzen afgegeven. De vrijstelling geeft grondgebruikers in Fryslân de mogelijkheid om grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen in de winterperiode opzettelijk te verstoren of aan verjaging ondersteunend afschot te plegen.

Doordat het faunabeheerplan voor winterganzen per 31 december 2022 afloopt, werd voorzien dat het gebruik van de provinciale vrijstelling voor winterganzen in het geding zou komen. Zonder geldend faunabeheerplan kan de vrijstelling namelijk niet gebruikt worden en zou het ganzenbeheer stil komen te liggen. Binnen afzienbare tijd was er ook geen zicht op een geheel nieuw faunabeheerplan winterganzen, omdat er in Fryslân nog hard gewerkt wordt aan nieuw ganzenbeleid en de evaluatie van het huidige beleid nog niet volledig afgerond is. Om die reden is er ter overbrugging een tijdelijk faunabeheerplan voor winterganzen geschreven dat gebaseerd is op het huidige ganzenbeleid, aangevuld met geactualiseerde onderbouwingen. Aan de hand van het tijdelijke Faunabeheerplan Winterganzen 2023 kan het beheer van winterganzen doorgang vinden en ontstaat ruimte om op basis van het nieuwe ganzenbeleid, de afgeronde evaluatie en de inbreng van de regiegroep tot een gedegen onderbouwing voor een nieuw faunabeheerplan voor winterganzen te komen.

 

 

Verder nieuws

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...

Waarschuwing i.v.m. maximaal afschot overwinterende ganzen

Maximale aantallen vastgesteld voor brandgans, grauwe gans en kolgans Provincie Fryslân stelt jaarlijks de maximale aantallen brandgans, grauwe gans en kolgans vast die met ondersteunend afschot onder vrijstelling geschoten mogen worden. Deze vrijstelling geldt voor...

Afschot winterganzen 1 november t/m 31 december 2023

Bestrijding schade door brandgans, grauwe gans en kolgans Vanaf 1 november 2023 mag bij bestrijding van schade door brandgans, grauwe gans en kolgans ondersteunend afschot plaatsvinden onder provinciale vrijstelling. Deze periode loopt t/m 31 december 2023. Voor de...

Schadebestrijding vrijgestelde soorten

Gewijzigde procedure voor verlening vrijstelling Tot voor kort werd een landelijke vrijstelling verleend op basis van een ministerieel besluit. De Raad van State heeft op 19 mei 2023 echter uitgesproken dat de onderbouwing voor deze vrijstelling aan dezelfde...

Afschot ganzen vanaf 1 januari 2023

Momenteel loopt de evaluatie van 'De Fryske Guozzenoanpak'. Hierin wordt bekeken in hoeverre aanpassing van het huidige ganzenbeleid wenselijk is. Nadat hierover door Provinciale Staten is besloten, zal dan door de FBE een nieuw faunabeheerplan worden vastgesteld. De...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...

Waarschuwing i.v.m. maximaal afschot overwinterende ganzen

Maximale aantallen vastgesteld voor brandgans, grauwe gans en kolgans Provincie Fryslân stelt jaarlijks de maximale aantallen brandgans, grauwe gans en kolgans vast die met ondersteunend afschot onder vrijstelling geschoten mogen worden. Deze vrijstelling geldt voor...

Afschot winterganzen 1 november t/m 31 december 2023

Bestrijding schade door brandgans, grauwe gans en kolgans Vanaf 1 november 2023 mag bij bestrijding van schade door brandgans, grauwe gans en kolgans ondersteunend afschot plaatsvinden onder provinciale vrijstelling. Deze periode loopt t/m 31 december 2023. Voor de...

Schadebestrijding vrijgestelde soorten

Gewijzigde procedure voor verlening vrijstelling Tot voor kort werd een landelijke vrijstelling verleend op basis van een ministerieel besluit. De Raad van State heeft op 19 mei 2023 echter uitgesproken dat de onderbouwing voor deze vrijstelling aan dezelfde...

Afschot ganzen vanaf 1 januari 2023

Momenteel loopt de evaluatie van 'De Fryske Guozzenoanpak'. Hierin wordt bekeken in hoeverre aanpassing van het huidige ganzenbeleid wenselijk is. Nadat hierover door Provinciale Staten is besloten, zal dan door de FBE een nieuw faunabeheerplan worden vastgesteld. De...