Afschot winterganzen 1 november t/m 31 december 2023

30 oktober 2023

Bestrijding schade door brandgans, grauwe gans en kolgans

Vanaf 1 november 2023 mag bij bestrijding van schade door brandgans, grauwe gans en kolgans ondersteunend afschot plaatsvinden onder provinciale vrijstelling. Deze periode loopt t/m 31 december 2023. Voor de periode na 1 januari 2024 is verlenging van de huidige regeling aangevraagd.

De regels die gedurende het vorige winterseizoen golden zijn niet gewijzigd. Deze regels zijn als volgt:

 • De grondgebruiker dient een melding te (laten) doen van geconstateerde of verwachte schade.
 • Er is geen machtiging nodig.
 • Op kwetsbare gewassen dienen preventieve maatregelen te zijn genomen conform de preventiekits van BIJ12.
 • Afschot mag plaatsvinden vanaf een halfuur vóór zonsopkomst tot 12.00 uur ’s middags.
 • Het gebruik van lokganzen en een lokfluit is toegestaan.
 • Er mag geen afschot plaatsvinden binnen foerageer- en soortspecifieke foerageergebieden, in de nabijheid van foerageer- en soortspecifieke foerageergebieden indien daarin aanwezige trekganzen worden verstoord en binnen
  150 m afstand van belangrijke slaapplaatsen, tenzij een andere maatwerkafstand is afgesproken.
 • Jacht binnen foerageergebieden is mogelijk, mits de aanwezige trekganzen niet worden verstoord.

Tegemoetkoming in schade

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in schade, dient u te kunnen aantonen dat u alles heeft gedaan om schade te voorkomen. Dit betekent dat u in het veld preventieve maatregelen uitvoert zoals die in de preventiekits van BIJ12 zijn aangegeven, dat u zelf verjaagacties onderneemt en dat u, indien er afschot mag plaatsvinden, dit ook uitvoert of laat verrichten. Hierbij gelden de volgende regels:

 • Zodra u tegemoetkoming in schade heeft aangevraagd, en verjaging met ondersteunend afschot is toegestaan, dan dient u ten minste twee maal per week een bejaagactie uit te (laten) voeren. Dit heet ‘adequaat’ gebruik.
 • De bejaagactie en het afschot dient binnen 14 dagen geregistreerd te worden in het FRS-systeem.
 • Indien er ten tijde van de bejaagactie geen ganzen aanwezig waren, dient u in te vullen ‘bejaagd met afschot 0’.
 • Indien ganzen langere tijd niet meer aanwezig zijn, vervalt de verplichting om twee keer per week te bejagen, mits u de dagelijkse aanwezigheid van ganzen heeft bijgehouden op het daarvoor bestemde formulier.
 • Indien ganzen opnieuw structureel verschijnen, dient u opnieuw bejaagacties (ondersteunend afschot) uit te (laten) voeren.

Verder nieuws

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...

Waarschuwing i.v.m. maximaal afschot overwinterende ganzen

Maximale aantallen vastgesteld voor brandgans, grauwe gans en kolgans Provincie Fryslân stelt jaarlijks de maximale aantallen brandgans, grauwe gans en kolgans vast die met ondersteunend afschot onder vrijstelling geschoten mogen worden. Deze vrijstelling geldt voor...

Schadebestrijding vrijgestelde soorten

Gewijzigde procedure voor verlening vrijstelling Tot voor kort werd een landelijke vrijstelling verleend op basis van een ministerieel besluit. De Raad van State heeft op 19 mei 2023 echter uitgesproken dat de onderbouwing voor deze vrijstelling aan dezelfde...

Faunabeheerplan Winterganzen 2023 van kracht

Goedkeuring eenjarig faunabeheerplan Op 29 november 2022 heeft Gedeputeerde Staten van Fryslân het Faunabeheerplan Winterganzen 2023 goedgekeurd. In dit eenjarige faunabeheerplan, met een maximale looptijd tot 24 december 2024, wordt het ganzenbeleid voor drie talrijk...

Afschot ganzen vanaf 1 januari 2023

Momenteel loopt de evaluatie van 'De Fryske Guozzenoanpak'. Hierin wordt bekeken in hoeverre aanpassing van het huidige ganzenbeleid wenselijk is. Nadat hierover door Provinciale Staten is besloten, zal dan door de FBE een nieuw faunabeheerplan worden vastgesteld. De...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...

Waarschuwing i.v.m. maximaal afschot overwinterende ganzen

Maximale aantallen vastgesteld voor brandgans, grauwe gans en kolgans Provincie Fryslân stelt jaarlijks de maximale aantallen brandgans, grauwe gans en kolgans vast die met ondersteunend afschot onder vrijstelling geschoten mogen worden. Deze vrijstelling geldt voor...

Schadebestrijding vrijgestelde soorten

Gewijzigde procedure voor verlening vrijstelling Tot voor kort werd een landelijke vrijstelling verleend op basis van een ministerieel besluit. De Raad van State heeft op 19 mei 2023 echter uitgesproken dat de onderbouwing voor deze vrijstelling aan dezelfde...

Faunabeheerplan Winterganzen 2023 van kracht

Goedkeuring eenjarig faunabeheerplan Op 29 november 2022 heeft Gedeputeerde Staten van Fryslân het Faunabeheerplan Winterganzen 2023 goedgekeurd. In dit eenjarige faunabeheerplan, met een maximale looptijd tot 24 december 2024, wordt het ganzenbeleid voor drie talrijk...

Afschot ganzen vanaf 1 januari 2023

Momenteel loopt de evaluatie van 'De Fryske Guozzenoanpak'. Hierin wordt bekeken in hoeverre aanpassing van het huidige ganzenbeleid wenselijk is. Nadat hierover door Provinciale Staten is besloten, zal dan door de FBE een nieuw faunabeheerplan worden vastgesteld. De...