Waarschuwing i.v.m. maximaal afschot overwinterende ganzen

1 november 2023

Maximale aantallen vastgesteld voor brandgans, grauwe gans en kolgans

Provincie Fryslân stelt jaarlijks de maximale aantallen brandgans, grauwe gans en kolgans vast die met ondersteunend afschot onder vrijstelling geschoten mogen worden. Deze vrijstelling geldt voor brandgans van 1 november tot 1 juni van het daaropvolgende jaar. Voor grauwe gans en kolgans geldt de vrijstelling van 1 november tot 1 april van het daaropvolgende jaar. Deze aantallen worden vastgesteld om te voorkomen dat bij het verjagen met ondersteunend afschot teveel ganzen worden geschoten, waardoor de instandhouding van de soorten in gevaar zou kunnen komen.

Op 21 december 2022 heeft de Raad van State geoordeeld dat de berekeningsmethode uit de Fryske Guozzenoanpak onvoldoende rekening heeft gehouden met de staat van instandhouding van de betreffende ganzensoorten. Ondanks dat er momenteel gewerkt wordt aan nieuw ganzenbeleid en aan een andere wijze om te voorkomen dat er teveel ganzen geschoten zouden worden, heeft Gedeputeerde Staten van Fryslân op 10 oktober 2023 aan de uitspraak van de Raad van State gehoor moeten geven en het maximale afschot van overwinterende ganzen voor het seizoen 2023-2024 naar beneden toe bijgesteld. De aantallen bedragen nu 14.000 brandganzen, 12.000 grauwe ganzen en 22.500 kolganzen. In het seizoen 2022-2023 bedroegen deze aantallen nog 100.000 brandganzen, 25.000 grauwe ganzen en 25.000 kolganzen.

De nieuw gestelde maximale afschotcijfers voor grauwe gans en kolgans zijn lager dan het afschot dat in het seizoen 2022-2023 is gerealiseerd. Wanneer daarbij in ogenschouw wordt genomen dat in de eerdere seizoenen regelmatig afschotbeperkingen hebben gegolden in verband met vogelgriep, dan betekent dit dat er een grote kans is dat het maximale afschot voor met name grauwe gans en kolgans in de loop van het winterseizoen (maart) zal worden bereikt. Dit houdt in dat er vanaf dat moment geen ondersteunend afschot meer mag plaatsvinden. Indien deze situatie zich voordoet, zal FBE Fryslân u daarvan op de hoogte stellen.

Wat kunt u doen?

U kunt twee dingen doen:

  1. Om u tijdig op de hoogte te kunnen stellen van een naderend afschotverbod, roept FBE Fryslân alle schadebestrijders op om afschot binnen 14 dagen te registreren in het FRS-systeem.
  2. Met het doel een eventueel afschotverbod te voorkomen, roept FBE Fryslân alle schadebestrijders op NOG terughoudender te zijn in het aantal geschoten ganzen bij het ondersteunen van verjaagacties met afschot.

Met het vaststellen van het nieuwe (ganzen)beleid verwacht de FBE Fryslân dat deze situatie zich de komende jaren niet meer voordoet.

Verder nieuws

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...

Schadebestrijding vrijgestelde soorten

Gewijzigde procedure voor verlening vrijstelling Tot voor kort werd een landelijke vrijstelling verleend op basis van een ministerieel besluit. De Raad van State heeft op 19 mei 2023 echter uitgesproken dat de onderbouwing voor deze vrijstelling aan dezelfde...

Faunabeheerplan Winterganzen 2023 van kracht

Goedkeuring eenjarig faunabeheerplan Op 29 november 2022 heeft Gedeputeerde Staten van Fryslân het Faunabeheerplan Winterganzen 2023 goedgekeurd. In dit eenjarige faunabeheerplan, met een maximale looptijd tot 24 december 2024, wordt het ganzenbeleid voor drie talrijk...

Afschot ganzen vanaf 1 januari 2023

Momenteel loopt de evaluatie van 'De Fryske Guozzenoanpak'. Hierin wordt bekeken in hoeverre aanpassing van het huidige ganzenbeleid wenselijk is. Nadat hierover door Provinciale Staten is besloten, zal dan door de FBE een nieuw faunabeheerplan worden vastgesteld. De...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...

Schadebestrijding vrijgestelde soorten

Gewijzigde procedure voor verlening vrijstelling Tot voor kort werd een landelijke vrijstelling verleend op basis van een ministerieel besluit. De Raad van State heeft op 19 mei 2023 echter uitgesproken dat de onderbouwing voor deze vrijstelling aan dezelfde...

Faunabeheerplan Winterganzen 2023 van kracht

Goedkeuring eenjarig faunabeheerplan Op 29 november 2022 heeft Gedeputeerde Staten van Fryslân het Faunabeheerplan Winterganzen 2023 goedgekeurd. In dit eenjarige faunabeheerplan, met een maximale looptijd tot 24 december 2024, wordt het ganzenbeleid voor drie talrijk...

Afschot ganzen vanaf 1 januari 2023

Momenteel loopt de evaluatie van 'De Fryske Guozzenoanpak'. Hierin wordt bekeken in hoeverre aanpassing van het huidige ganzenbeleid wenselijk is. Nadat hierover door Provinciale Staten is besloten, zal dan door de FBE een nieuw faunabeheerplan worden vastgesteld. De...