Schadebestrijding vrijgestelde soorten

26 juni 2023

Gewijzigde procedure voor verlening vrijstelling

Tot voor kort werd een landelijke vrijstelling verleend op basis van een ministerieel besluit. De Raad van State heeft op
19 mei 2023 echter uitgesproken dat de onderbouwing voor deze vrijstelling aan dezelfde voorwaarden dient te voldoen als elke andere vrijstelling, ontheffing of opdracht. Dit houdt onder meer in dat voldoende aannemelijk gemaakt moet worden dat er sprake is van belangrijke schade als er geen vrijstelling wordt verleend. Omdat deze eis tot voor kort niet werd gesteld, ontbreken momenteel de gegevens hiervoor. Het faunabeheerplan Vrijgestelde soorten 2023-2028, dat in concept gereed was, kon daarom niet worden vastgesteld en niet ter goedkeuring aan het College van Gedeputeerde Staten worden aangeboden.

Welke soorten mogen niet meer worden bejaagd?

Momenteel is er geen schadebestrijding mogelijk op Canadese gans, houtduif, kauw, konijn en roek. Schadebestrijding op vos en zwarte kraai is nog wel mogelijk op basis van het eerder goedgekeurde faunabeheerplan Predatie 2022-2026.

Melden van schade

Om opnieuw gebruik te kunnen maken van een vrijstelling, zijn dringend gegevens nodig over de omvang van de schade die dreigt te ontstaan wanneer er geen schadebestrijding door middel van afschot mogelijk is. Het is daarom van groot belang dat deze (al dan niet dreigende) schade wordt gemeld in het SRS-systeem (FaunaSchade Registratie Systeem). Let wel: het gaat om de schademelding en niet om de ontheffingsaanvraag! Ondanks herhaalde oproepen gebeurt dit nog weinig!

Aanvraag tegemoetkoming

Vanwege de beperkingen in de mogelijkheden van schadebestrijding heeft Provincie Fryslân de mogelijkheid om tegemoetkoming in schade aan te vragen ook opengesteld voor vrijgestelde soorten. Daarvoor moet wel leges worden betaald van € 300,00 per aanvraag. Dit betekent dat een tegemoetkomingsaanvraag financieel aantrekkelijk is vanaf een verwachte getaxeerde schade van circa € 600,00. Meer nog dan de schademeldingen in het SRS-systeem, zijn tegemoetkomingsaanvragen en de daaruit voortvloeiende taxaties van groot belang om het gebruik van de vrijstelling te herstellen.

Andere provincies

Het probleem met de vrijstelling speelt ook in andere provincies. In Fryslân is het echter urgenter voor die soorten waarvoor geen gebruik gemaakt kan worden van een lopend faunabeheerplan. Er is daarom geen reparatietijd, waarvan in veel andere provincies wel gebruikgemaakt kan worden.

Samenvattend:

  1. Er is geen schadebestrijding mogelijk op Canadese gans, houtduif, kauw, konijn en roek.
  2. Schadebestrijding op vos en zwarte kraai kan plaatsvinden op basis van het eerdergenoemde faunabeheerplan Predatie 2022-2026. Dit geldt voor de gehele provincie.
  3. De aanvraag voor een tegemoetkoming in de schade is opengesteld, maar hiervoor wordt wel € 300,00 aan leges in rekening gebracht.
  4. Om het gebruik van de vrijstelling te herstellen, wordt opgeroepen om iedere keer tegemoetkoming aan te vragen zodra dit financieel aantrekkelijk is (bij een verwachte getaxeerde schade van meer dan circa € 600,00 per aanvraag).
  5. Tevens wordt opgeroepen om bij (dreigende) schade ten minste een melding in het SRS-systeem te doen.

Verder nieuws

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...

Waarschuwing i.v.m. maximaal afschot overwinterende ganzen

Maximale aantallen vastgesteld voor brandgans, grauwe gans en kolgans Provincie Fryslân stelt jaarlijks de maximale aantallen brandgans, grauwe gans en kolgans vast die met ondersteunend afschot onder vrijstelling geschoten mogen worden. Deze vrijstelling geldt voor...

Afschot winterganzen 1 november t/m 31 december 2023

Bestrijding schade door brandgans, grauwe gans en kolgans Vanaf 1 november 2023 mag bij bestrijding van schade door brandgans, grauwe gans en kolgans ondersteunend afschot plaatsvinden onder provinciale vrijstelling. Deze periode loopt t/m 31 december 2023. Voor de...

Faunabeheerplan Winterganzen 2023 van kracht

Goedkeuring eenjarig faunabeheerplan Op 29 november 2022 heeft Gedeputeerde Staten van Fryslân het Faunabeheerplan Winterganzen 2023 goedgekeurd. In dit eenjarige faunabeheerplan, met een maximale looptijd tot 24 december 2024, wordt het ganzenbeleid voor drie talrijk...

Afschot ganzen vanaf 1 januari 2023

Momenteel loopt de evaluatie van 'De Fryske Guozzenoanpak'. Hierin wordt bekeken in hoeverre aanpassing van het huidige ganzenbeleid wenselijk is. Nadat hierover door Provinciale Staten is besloten, zal dan door de FBE een nieuw faunabeheerplan worden vastgesteld. De...

Schadebestrijding winterganzen vanaf 1 januari 2024

Gedeputeerde Staten hebben het Faunabeheerplan Winterganzen Fryslân 2023 op 12 december 2023 met 24 maanden verlengd. Het verlengingsbesluit vindt u hier. Verlenging van dit faunabeheerplan houdt in dat schade door trekganzen vanaf 1 januari 2024 op dezelfde wijze en...

Waarschuwing i.v.m. maximaal afschot overwinterende ganzen

Maximale aantallen vastgesteld voor brandgans, grauwe gans en kolgans Provincie Fryslân stelt jaarlijks de maximale aantallen brandgans, grauwe gans en kolgans vast die met ondersteunend afschot onder vrijstelling geschoten mogen worden. Deze vrijstelling geldt voor...

Afschot winterganzen 1 november t/m 31 december 2023

Bestrijding schade door brandgans, grauwe gans en kolgans Vanaf 1 november 2023 mag bij bestrijding van schade door brandgans, grauwe gans en kolgans ondersteunend afschot plaatsvinden onder provinciale vrijstelling. Deze periode loopt t/m 31 december 2023. Voor de...

Faunabeheerplan Winterganzen 2023 van kracht

Goedkeuring eenjarig faunabeheerplan Op 29 november 2022 heeft Gedeputeerde Staten van Fryslân het Faunabeheerplan Winterganzen 2023 goedgekeurd. In dit eenjarige faunabeheerplan, met een maximale looptijd tot 24 december 2024, wordt het ganzenbeleid voor drie talrijk...

Afschot ganzen vanaf 1 januari 2023

Momenteel loopt de evaluatie van 'De Fryske Guozzenoanpak'. Hierin wordt bekeken in hoeverre aanpassing van het huidige ganzenbeleid wenselijk is. Nadat hierover door Provinciale Staten is besloten, zal dan door de FBE een nieuw faunabeheerplan worden vastgesteld. De...